Srce vašeg planiranja

Vaš poslovni plan

Kako bi mogla donijeti odluku o Vašem zahtjevu za vizu odn. dozvolu za boravak, služba za strance traži poslovni plan. On predstavlja centralni dio Vašeg zahtjeva. Poslovni plan je takođe osnova za razgovore i pregovore s, na primjer, bankama ili drugim partnerima. U nastavku možete pronaći poveznicu za naše višejezične priručnike koji ćeVam pomoći prilikom izrade ličnog poslovnog plana. Ukoliko imate pitanja ili Vam je potrebna dodatna podrška, nemojte oklijevati da nas pozovete ili kontaktirate putem pošte.

Dva najvažnija razloga za poslovni plan

 • Poslovni plan Vam ukazuje na mogućnosti i rizike Vaše samostalne djelatnosti. On predstavlja put do osnivanja preduzeća i plan neophodnih koraka. Sa poslovnim planom provjeravate da li ćete ostvariti svoje ciljeve ili ih morate prilagoditi.
   
 • Poslovni plan je obavezan prilikom (i) podnošenja zahtjeva za dozvolu boravka ili kasnije (i) podnošenja zahtjeva za kredit kod banke. U Vašem poslovnom planu mora biti jasno vidljivo da ćete sa svojom idejom privući dovoljno kupaca/klijenata i zaraditi dovoljno novca za pokrivanje Vaših životnih troškova.

Sadržaj poslovnog plana

Vaš poslovni plan je osnova Vašeg zahtjeva za izdavanje boravišne dozvole i važan je za razgovore sa zainteresiranim stranama. U poslovnom planu trebate opisati svoju ideju i planirane korake realizacije na kratak, jasani razumljiv način koji drugi mogu lako shvatiti: Zašto se želite osamostaliti? Koje lične kompetencije i preduzetničkevještine posjedujete? Zašto je Vaša ideja dobra? Ko su Vaši kupci/klijenti? Koliko želite da zaradite? Kako ćetefinansirati preduzeće? . . . i još mnogo toga

Oblik: Ne postoje definisana pravila za oblik, strukturu i obim poslovnog plana. Da bismo pružili smjernice za moguću strukturu plana, napravili smo "Radnu svesku za poslovni plan" koju možete pronaći dalje na stranici.

Jezik: Poslovni plan trebate napisati na njemačkom jeziku ili ga prevesti na nemački. Provjera Vašeg poslovnog planaće se vršiti u Njemačkoj, a treba Vam poslužiti i kao temelj za razgovore i pregovore.

Takođe morate napraviti i finansijski plan. U finansijskom planu morate jasno pokazati da zarađujete dovoljno novca. Zbog toga u finansijskom planu morate navesti koje prihode i rashode imate. U nastavku objašnjavamo kako to učiniti.

Sažetak
Sažetak se nalazi na početku Vašeg Koncepta poslovanja. U Sažetku dajete Vaš kratak, sažet i precizan opis Vaslično i najvažnijih tačaka (big points) Vaše ideje za zasnivanje samostalne djelatnosti. Kratak opis b trebao pobuditi interesovanje za Vas i Vašu ideju. Pri tome bi trebala biti prepoznatljiva tzv. „crvena nit“. Najbolje je da Sažetak napišete nakon što obradite sve ostale tematske cjeline. Sažetak ne bi trebao prevazići obim jedne stranice. Ko sam ja i šta želim učiniti?

Moj profil
Vi trebate opisati koja je Vaša motivacija te koje osobine i kompetencije posjedujete. Za Više detalja se pozovite na Vaš CV. Također biste trebali navesti ukoliko imate podršku od strane Vaše porodice. Ukoliko Vaše obavljanje samostalne djelatnosti zahtieva formalni vid kvalifikacije (npr. Majstorska diploma, okončan studij), onda ste dužni da dokažete ekvivalenciju Vaših kvalifikacija koje ste stekli van Njemačke.

 • Zašto želim postati samostalni djelatnik - moja motivacija?
 • Koje poduzetničke sposobnosti posjedujem?
 • Šta od onog čime raspolažem mogu dovesti u vezu sa mojom samostalnom djelatnošću?

Moj proizvod / moja usluga
Opišite podrobno Vašu poslovnu ideju i Vaše planirane poslovne aktivnosti. Dajte opis onoga što nudite te po čemu se Vaša poslovna ideja razlikuje od sličnih poslovnih ideja ili od konkurencije.

 • Koji proizvod / koju uslugu nudim?
 • Šta je to posebno kod mog proizvoda / moje usluge - koje prednosti vezano za upotrebu postoje za moje klijente?
 • Odakle potiče ideja?

Naziv moje kompanije
Dobar naziv kompanije skreće pažnju na Vaš proizvod ili uslugu, ne zaboravlja se i direktno otkriva prednosti. Još je bolje ako možete ispričati ličnu priču o nazivu vaše kompanije. Takođe provjerite je li naziv vaše kompanije zakonski dozvoljen: taj naziv ne smije već biti dodijeljen nekoj drugoj kompaniji ili kršiti neki zaštićeni zaštitni znak. Takođe, naziv se ne smije koristiti za pružanje lažnih informacija o aktivnostima kompanije.

Moji/e klijenti / klijentice
Opišite Vaše klijente i na koji način ih želite osvojiti na tržištu. Pobrojte potrebe Vaših klijenata i kakve su Vaše šanse u tom pogledu. Također pokažite da li i na koji način poznajete Vaše klijente.

 • Ko su moji klijenti?
 • Da li moji klijenti imaju neke specijalne potrebe?
 • Zašto ti klijenti žele kupiti moj proizvod /moju uslugu?

Moje tržište i moja konkurencija
Opišite aktuelnu i buduću situaciju na tržištu vezano za Vašu djelatnost i za Vašu planiranu lokaciju. Također navedite opis o tome, da li imate konkurenciju te na koji način želite biti bolji od konkurencije.

 • Koji je obim gravitacionog područja za ponudu mog proizvoda / moje usluge?
 • Jeli moj proizvod / moja usluga zavisi od opće konjunkture?

Moja cijena
Koliko košta proizvod ili usluga koju nudite? Morate odrediti cijenu i opisati kako ste je odredili. Objasnite od čega se Vaša cijena sastoji (npr. troškovi proizvodnje i materijala, troškovi rada, profitna marža) i kako biste je željeli mijenjati u budućnosti.

 • Koliko bi trebao / la koštati moj proizvod / moja usluga?
 • Kako nastaje cijena mog proizvoda / moje usluge?

Moj marketing / moja raklama
Da bi klijenti saznali za Vaš proizvod ili uslugu, morate im se ciljano obraćati. Opišite medije i metode koje želite koristiti za promoviranje vašeg proizvoda ili usluge i zašto želite koristiti baš njh. Uzmite u obzir (i) medije koje koristite, (ii) sadržaj koji želite da predstavite i (iii) troškove vašeg oglašavanja.

 • Kako će moji klijenti saznati za moj proizvod / moju uslugu?
 • Koje reklamno-propagandne mjere sam planirao?
 • Koji budžet sam uplanirao za reklamno-propagandne aktivnosti?

Pravni oblik moje kompanije
Prije nego što osnujete kompaniju, morate pažljivo razmotriti koji pravni oblik bi Vaša kompanija trebalo da ima. Opišite koji pravni oblik planirate i zašto. Opišite da li morate poštovati formalne zahtjeve. Na našoj web stranici Odgovarajuća pravna forma sumirali smo prednosti i nedostatke različitih pravnih oblika, kao i zahtjeve u vezi s njima.

 • Koji oblik pravnog statusa sam predvidio?
 • Zašto sam odabrao ovaj oblik pravnog statusa?
 • Da li su mi neophodne posebne dozvole?

Moja strategija
Opišite svoje ciljeve u periodu nakon osnivanja kompanije i koju strategiju ćete koristiti za postizanje tih ciljeva. Razmislite šta biste željeli postići sa svojom kompanijom za godinu i za tri godine. Svoje ciljeve trebate formulirati tako da budu mjerljivi i realni (proizvodne količine, promet, profit, broj prostora i lokacija, broj i kvalifikacije zaposlenih).

 • Koje ste srednjeročne i dugoročne ciljeve sebi postavili?
 • Gdje želim biti za tri godine sa mojom samostalnom djelatnošću?
 • Koji vid izazova i šansi imam vezano za moju samostalnu djelatno?

Moj finansijski plan
Finansijski plan je važan dio vašeg poslovnog plana. U finansijskom planu morate jasno pokazati da zarađujete dovoljno novca. Zbog toga u finansijskom planu morate navesti koje prihode i rashode imate. U tu svrhu izradite tabelu sa sljedećim sadržajima:

Šta Vam je potrebno za život? Zabilježite svoje mjesečne životne troškove, kao i troškove svoje porodice ako u Njemačkoj nećete živjeti sami.

 • Kolika je moja kirija?
 • Koji iznos izdvajam za kupovinu namirnica?
 • Koliki su moji ostali izdaci?
 • Da li mi je neophodna rezerva za nepredvidive situacije?
 • Da li mi je neophodna rezerva za godišnji odmor?

Koje nabavke morate sprovesti za svoju samostalnu djelatnost? Zabilježite troškove osnivanja svoje kompanije i zapišite na šta trošite novac.

 • Koje su investicije prijeko potrebne?
 • Koji troškovi nastaju u pripremnoj fazi?
 • Koji troškovi nastaju vezano za moguće investicije?
 • Koji troškovi nastaju vezano za sporednje troškove?
 • Koji troškovi nastaju vezano za proizvodnju mog proizvoda / za kupovinu proizvoda?
 • Koji mjesečni troškovi nastaju vezano za moju kancelariju / obrtnički prostor / radionicu?

Odakle ćete dobiti novac ili imate sopstveni novac? U osnovi postoje dvije vrste finansiranja: vlastitim kapitalom, tj. vlastitim novcem ili novcem vaših poslovnih partnera, ili pozajmljenim kapitalom, odnosno zajmovima od vanjskih strana, npr. od banaka. Postoji i mogućnost dobijanja novca iz programa državnih subvencija. Za Vas smo sumirali neke mogućnosti na stranici "Finansiranje moje kompanije".

 • Koliki je moj sopstveni kapital?
 • Koja materijalna dobra imam i mogu ih založiti?
 • Koje pozajmice / subvencije mogu pridonijeti?
 • Da li imam još potrebu za finansiranjem koje moram uzeti eksternim putem?

Koje prihode i rashode planirate za svoju samostalnu djelatnost? Razmislite o raznim alternativama, koliki će Vam u naredne tri godine biti mjesečni prihodi i rashodi. Razmislite o tome koliki Vaši troškovi maksimalno mogu da budu i minimalnom prometu koji morate ostvariti da ih pokrijete. Uzmite u obzir i uračunavanje Vaših sračunatih troškova života.

 • Koje cijene mogu uzeti za moj proizvod / pružanje moje usluge?
 • Koliki su moji fiksni mjesečni troškovi?
 • Koji je minimalni promet neophodan da bih mogao pokriti moje izdatke?
 • Za koji vremenski period želim postići taj minimalni promet?
 • Koju količinu proizvoda moram prodati / koliko često moram ponuditi svoje usluge da bih postigao taj promet?

Koje dodatne prihode i rashode morate uzeti u obzir u pogledu svojih životnih troškova? Prikažite i razvoj vaših raspoloživih novčanih rezervi. U vezi s ovim nemojte potcjenjivati iznos svojih troškova. Uvijek treba planirati dovoljnu finansijsku rezervu.

 • Koliko novca izdvajam mjesečno na obavljanje samostalne djelatnosti?
 • Koliko novca izdvajam mjesečno za moje i potrebe moje porodice?
 • Koliko novca izdvajam mjesečno za socijalno / penzijsko osiguranje?
 • Koliki si moji prihodi proizašli iz obavljanja samostalne djelatnosti?
 • Da li imam i drugu vrstu prihoda?

Kod finansijskog plana morate imati u vidu da su (i) struktura cijena, (ii) prihodovne strukture i (iii) doprinosi za poreze i socijalno osiguranje u Njemačkoj drugačiji nego u Vašoj domovini i to morate uzeti u obzir prilikom proračuna Vaših troškova života. I finansijski plan trebate predati na njemačkom jeziku.


Priručnici za izradu poslovnog plana

Za izradu poslovnog plana smo kreirali ovaj dvojezični priručnik, koji će Vam korak po korak pomoći u izradi Vašegposlovnog koncepta (poslovni plan). Na posljednjoj strani ove knjige možete pronaći šematski poslovni model u kojimožete unositi početne bilješke u vezi s Vašom preduzetničkom idejom.

Ako budete slijedili šest tematskih blokova „korak po korak“, na kraju bi trebala da nastane prva verzija Vašegposlovnog plana. Na početku svakog tematskog bloka smo ukratko saželi šta biste trebali opisati odn. objasniti. Nakontoga smo postavili pitanja na koja morate dati odgovor kako biste detaljnije opisali svoju poslovnu ideju i poslovnikoncept.

Molimo Vas da ovdje odaberete svoj jezik

العربية - الألمانية

Preuzmite

Bosanski - Njemački

Preuzmite

中国的 - 德语

Preuzmite

فارسی - آلمانی

Preuzmite

English - German

Preuzmite

Français - Allemand

Preuzmite

Polski - Język niemiecki

Preuzmite

Español - Alemán

Preuzmite

ትግርኛ - ጀርመን

Preuzmite

Türkçe - Almanca

Preuzmite

Українська - Німе́цька

Preuzmite

Tiếng Việt - Tiếng Đức

Preuzmite