Porez

Porezi u Njemačkoj

Čim započnete svoje poslovanje, na scenu stupa Porezna uprava: Ona zahtijeva plaćanje poreza. Kako bi porezi bili pravilno obračunati, morate evidentirati svoju poslovnu aktivnost i prikazati je u svojoj poreznoj prijavi. Isključivo digitalno podnošenje te prijave je vezano za određeni datum, a plaćanje za rokove. Kašnjenje podliježe dodatnim naknadama i kaznama. Kada su porezi u pitanju, kompanije u Njemačkoj teško da mogu bez savjeta. Stoga, potražite savjet u vezi poreza što prije i uključite plaćanje poreza i troškove savjetovanja u svoj finansijski plan.

U osnovi, u Njemačkoj postoje dvije različite vrste poreza: direktni i indirektni porezi. Direktni porezi se naplaćuju na dobit iz Vaše poslovne djelatnosti, koja se najopštije izračunava kao razlika između prihoda i rashoda iz Vaše poslovne aktivnosti. U Njemačkoj postoji nekoliko direktnih poreza. Indirektni porezi se, s druge strane, naplaćuju na svaku prodaju dobara ili usluga i već su uključeni u nabavnu cijenu. Ali i u tom slučaju postoje različiti propisi i oni nemaju uvijek istu poresku stopu.


Direktni porezi

Da biste izračunali poslovnu dobit na koju morate platiti direktne poreze, kao što je porez na dohodak, oduzmite svoje troškove poslovanja od poslovnih prihoda. S obzirom na to da u početnoj fazi imate dosta troškova, trebali biste prikupiti sve račune i dokaze o plaćanjima kako biste mogli dokazati njihovo potraživanje u svojoj prvoj poreznoj prijavi Poreznoj upravi. Izdaci za dugotrajna sredstva i imovinu obično se ne mogu direktno u potpunosti odbiti, već su odbijanja raspoređeni na nekoliko godina.

Evo pregleda najvažnijih direktnih poreza u Njemačkoj:

Ovaj porez plaćate kao samostalni preduzetnik i partner u ortačkom društvu. Poreska stopa zavisi od vašeg prihoda (od 14 do 45 procenata).

Porez na dobit trgovačkih društava je porez koji se naplaćuje na prihode pravnih lica, kao što su društva kapitala. Jedinstvena stopa poreza na dobit je 15 posto.

Porez na operativnu dobit moraju platiti svi koji su registrovali kompaniju. Osobe koje obavljaju slobodne profesije su izuzete.  Porez na operativnu dobit naplaćuje opština u kojoj se nalazi vaša kompanija i iznosi između 7 i 17 procenata, u zavisnosti od opštine. Porez na operativnu dobit se mora platiti uz porez na prihod ili porez na dobit trgovačkih društava, ali se može djelomično prebiti sa porezom na dohodak.

Porez na zarade je akontacija na porez na dohodak zaposlenih. Kao kompanija, morate odbiti porez na zaradu i solidarni doprinos od plata Vaših zaposlenih i uplatiti ih direktno Poreznoj upravi.

Indirektni porezi

Za razliku od direktnih poreza, indirektni porezi su već uključeni u nabavnu cijenu robe. Najvažniji indirektni porez je porez na dodanu vrijednost koji se naplaćuje na promet dobara ili usluga. Osim poreza na dodanu vrijednost, postoje i drugi indirektni porezi, kao što su porez na duhan koji se naplaćuje na cigarete, porez na mineralna ulja koji se naplaćuje na benzin, porez na energiju, porez na električnu struju ili porez na pivo ili žestoka pića.

Budući da je većini samozaposlenih osoba važan samo porez na dodanu vrijednost, detaljnije smo ga objasnili:

Porez na dodanu vrijednost se naplaćuje na promet dobara ili usluga. Porez na dodanu vrijednost (poznat i kao porez na obrt) u Njemačkoj trenutno iznosi 19 posto, za određene robe i usluge 7 posto, a neke usluge su potpuno oslobođene poreza na dodanu vrijednost. Kao preduzetnik, ovaj porez pokazujete na svojim fakturama i plaćate ga direktno nadležnoj Poreznoj upravi. S druge strane, porez na dodanu vrijednost koji ste platili za kupovinu ili usluge možete nadoknaditi od Državne riznice u formi takozvanog ulaznog poreza. Uvjerite se da su sve fakture koje ste primili formalno ispravne, inače Vam ulazni porez neće biti vraćen.

Do određene granice prometa - 22.000 eura u protekloj kalendarskoj godini i vjerovatno ne više od 50.000 eura u tekućoj - porez na dodanu vrijednost se ne naplaćuje u okviru primjene takozvanih "odredbi o malim preduzećima". Zauzvrat, ove kompanije ne mogu tražiti od Porezne uprave nikakav povraćaj ulaznog poreza od usluga koje im pružaju druge kompanije. Ova uredba je često vrijedna za novoosnovane kompanije sa skraćenim radnim vremenom.

Poreski savjet za sve slučajeve

Sigurno ste se već detaljno bavili porezima tokom procesa osnivanja svoje kompanije. Ta tema je uvijek iznova izazovna.  Uobičajeno je i poželjno potražiti sebi poreskog savjetnika. S njim ćete biti sigurni. Naročito zato što je nakon određenog prometa, uz obimne ili složene poslovne aktivnosti, računovodstvo teško savladati bez pomoći izvana. Savjeti u vezi s porezom Vas također mogu osloboditi puno posla, između ostalog platnih lista, prijava PDV-a, finansijskog računovodstva i upravljanja platama, izrade godišnjeg finansijskog izvještaja, privatne porezne prijave. Ali ne prebacujte svu odgovornost na svog poreznog savjetnika. Uvijek se i sami bavite svojim poreznim pitanjima. Dobro je znati: Troškove poreznog savjetovanja obično možete odbiti od svog poreza Više informacija možete pronaći u tematskom izdanju GründerZeiten: Porezi.

Informacije na ovoj stranici smo pažljivo prikupili i provjerili. Međutim, zbog okolnosti koje se često mijenjaju, ne možemo garantirati ispravnost i potpunost svih sadržaja. Posebno treba istaći da ova stranica ne zamjenjuje stručni savjet: Ako imate bilo kakvih pitanja o svom konkretnom slučaju, obratite se računovođi i/ili poreznom savjetniku.