Danh sách kiểm tra và những thứ khác

Biểu mẫu, tài liệu và các loại giấy tờ khác

Nếu bạn muốn tự kinh doanh tại Đức, bạn cần phải có nhiều loại giấy tờ mà bạn phải nộp cho các cơ quan có thẩm quyền. Giấy tờ có thể được cấp ở đại sứ quán Đức hoặc lãnh sự quán Đức tại quốc gia xuất xứ của bạn, hoặc cơ quan nhập cư tại khu vực bạn sống ở Đức hoặc muốn sinh sống sau khi bạn đến, hoặc văn phòng thuế hoặc văn phòng thương mại nơi bạn phải đăng ký tự kinh doanh của bạn. Đại sứ quán Đức cũng có thể yêu cầu các giấy tờ bổ sung. Bạn có thể tìm hiểu thêm vấn đề này trên trang web tương ứng của đại sứ quán Đức tại quốc gia của bạn. Hãy hỏi về thời gian thích hợp để bạn có tất cả các loại giấy tờ cần thiết cho cuộc gặp của bạn.

Chúng tôi đã chuẩn bị cẩn thận và tỉ mỉ một danh sách kiểm tra cho các biểu mẫu, tài liệu và giấy tờ cần thiết khác mà bạn cần cho các đơn xin tương ứng (ví dụ: thị thực, giấy phép cư trú sau khi nhập cảnh, tự kinh doanh của sinh viên, v.v.). Tuy nhiên, do yêu cầu có thể thay đổi, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của thông tin.


Nộp đơn xin thị thực tự kinh doanh ở Đức tại đại sứ quán Đức hoặc lãnh sự quán tại quốc gia xuất xứ


Đơn xin giấy phép cư trú để tự kinh doanh sau khi nhập cảnh vào Đức
Đăng ký tự kinh doanh

Nếu cơ quan quản lý nhập cư đã chấp thuận đơn đăng ký tự kinh doanh của bạn hoặc giấy phép cư trú của bạn cho phép tự kinh doanh, thì bạn phải đăng ký việc tự kinh doanh của mình với văn phòng thương mại nếu bạn muốn kinh doanh, hoặc với văn phòng thuế nếu bạn. muốn hành nghề tự do.

Kinh doanh

Nghề tự do