Thông tin chính xác nhất

Bạn có ý định tự lập ở nước Đức? Thế thì bạn đã tìm gặp đúng nơi rồi. Trang internet này giúp đỡ các sinh viên nước ngoài, người đã tốt nghiệp ở Đức và các chuyên viên ở nước ngoài trong việc thành lập doanh nghiệp ở Đức. Chúng tôi thu thập các thông tin để trợ giúp bạn từng bước từng bước của quá trình thành lập. Nếu bạn thắc mắc hoặc không hiểu rõ một vấn đề nào đó, chúng tôi rất sẵn sàng giúp bạn - điện thoại hoặc email.

Nhưng, trước tiên bạn phải giúp chúng tôi, để chúng tôi có thể cung cấp bạn các thông tin cần thiết. Các yêu cầu về bằng cấp tốt nghiệp, thủ tục hành chánh và các loại giấy phép trước khi thành lập doanh nghiệp có thể rất khác nhau. Bạn đến từ quốc gia nào và có loại giấy phép cư trú nào, đó là hai yếu tố quyết định.

Dưới đây, bạn hãy cho biết là bạn thuốc nhóm nào và muốn nhận các thông tin bằng ngôn ngữ nào.


Từ các nước EU

Sinh viên / Nghiên cứu sinh từ các nước EU

Bạn đến Đức để học đại học hoặc để làm luận án tiến sỹ ở một trường đại học và bạn là công dân trong khối EU hoặc trong khu kinh tế Châu Âu.

Người tốt nghiệp đại học từ các nước EU

Bạn là công dân trong khối EU hoặc trong khu kinh tế Châu Âu và đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng ở Đức.

Các chuyên viên sống ở các nước EU

Bạn sống trong một nước trong khối EU hoặc trong khu kinh tế Châu Âu và là công dân của nước này. Ở đó bạn có bằng tốt nghiệp trường nghề hoặc đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng.

Xem các thông tin

Từ các nước ngoài khối EU

Sinh viên / Nghiên cứu sinh từ các nước ngoài khối EU

Bạn đến Đức để học đại học, cao đẳng hoặc để làm luận án tiến sỹ và bạn là công dân của một nước không trong khối EU và không trong khu kinh tế Châu Âu.

Người tốt nghiệp đại học, cao đẳng từ các nước không trong khối EU

Bạn là công dân của một nước không trong khối EU và không trong khu kinh tế Châu Âu, và đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng ở Đức.

Các chuyên viên sống ở các nước không trong khối EU

Bạn sống trong một nước không trong khối EU và không trong khu kinh tế Châu Âu, và là công dân của nước này. Ở đó bạn có bằng tốt nghiệp trường nghề hoặc đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng.

Xem các thông tin

Người tỵ nạn

Người được công nhận tỵ nạn với một trong các loại giấy phép cư trú như sau:

Bạn là người được công nhận tỵ nạn ở Đức và được cấp một trong các loại giấy phép cư trú như sau:

Điều 22 câu 2 Luật Cư Trú;
điều 22  câu 3 Luật Cư Trú;
điều 23 đoạn 2 Luật Cư Trú;
điều 25 đoạn 1 Luật Cư Trú;
điều 25 đoạn 2 Luật Cư Trú;
điều 26 đoạn 3 Luật Cư Trú hoặc điều 26 đoạn 4 Luật Cư Trú.

Xem các thông tin

Người được công nhận tỵ nạn với một trong các loại giấy phép cư trú như sau:

Bạn là người được công nhận tỵ nạn ở Đức và được cấp một trong các loại giấy phép cư trú như sau:

Điều 18a Luật Cư Trú; điều 22 câu 1 Luật Cư Trú; điều 23 đoạn 1 Luật Cư Trú; điều 23a Luật Cư Trú; điều 24 Luật Cư Trú; § 25 đoạn 3 AufenthG; điều 25 đoạn 4, câu 1 Luật Cư Trú; điều 25 đoạn 4, câu 2 Luật Cư Trú; điều 25 đoạn 4a Luật Cư Trú; điều 25 đoạn 4b Luật Cư Trú; điều 25 đoạn 5 Luật Cư Trú; điều 25a đoạn 1 Luật Cư Trú; điều 25a đoạn 2, câu 1 Luật Cư Trú hoặc  điều 25 đoạn 2, câu 2 Luật Cư Trú.

Xem các thông tin

Người tỵ nạn còn trong thời gian cứu xét đơn hoặc được cấp giấy tạm dụng (Duldung)

Đơn xin công nhận tỵ nạn của bạn chưa được cứu xét và bạn được cấp giấy được phép lưu trú (Aufenhaltsgestattung) theo điều 55 của Luật Thủ Tục Tỵ Nạn, hoặc là đơn đã bị bác và bạn được cấp giấy tạm dụng (Duldung) theo điều 60 của Luật Cư Trú, như thế thì bạn bị cấm hành nghề tự lập. Tùy theo điều kiện, bạn có thể được phép đi làm thuê lãnh lương, nhưng tuyệt đối không được phép hành nghề tự lập.

Beratungsfachkräfte finden
außerdem Informationen unter
www.netzwerk-iq.de