ግሎሳር


ፖሊሲ ምዝገባ (Anmeldeformalitäten)

ስራሕ ንግዲ ምጅማር ወይ ብትርፊ ሰዓት ምስራሕ እንተደሊኻ፣ ክትምዝገብ የድልየካ፡
ብትካል፣ ኤጀንሲ፣ ቤት ፅሕፈት ወይ ካውንስል/ቻምበር፡፡ ዝኾነ ሓላፍነት ዘለዎ ዓርስኻ ክኢልካ ክትገብሮ እትደሊ ዓይነት ተግባራት ዝውሰን ይኸውን፡፡ ናይ ምዝገባ ዝተፈላለዩ ደንብታት ወይ መምርሕታት ይህልው፡፡ ኣየኖት መምርሕታት ንዓኻ ኣገደስቲ ዝኾኑ ከም ክእለትካ ወይ ስራሕካ ዓይነት ይምስረት፡፡ ኣብነት ዶክተራት ኣብቲ ሓፈሻዊ ሕክምና ካውንስል ክኽትሙ ይግባእ፡፡ ናይ ንግዲ ሰባት ኣብ መምርሒ ንግዲ ስራሕ ንግዶም ከመዝግቡ ይግባእ፡፡ ናይ ገንዘብ ደንብታት ወይ መምርሕታት ከምኡ’ውን ምዝገባ ፎርማሊቲ ምዝገባ ተባሂሉ ይፅዋዕ፡፡ እዚ ቤት ምኽሪ ክእለት ኢድግልጋሎት ክእለት ኢድ ምሃብ እንደሊኻ ሓላፍነት ዘለዉ ትካል እዩ፡፡ ንምዝገባ ኩባንያ፣ ዝተፈለየ ብቕዓት/ ብርኪ ትምህርቲ ፍቓድ ወይ ስምምዕ ከድልየኩም ይኽእል፡፡ ዝተወሰነ ናይ ትርፊ ጊዜ ሰራሕተኛ ተባዕትዮ ን ናይ ትርፊ ጊዜ ሰራሕተኛ ኣንስትዮ ኣብ ቤት ፅሕፈት ግብሪ ጥራሕ ክኽትሙ የድሊ፡፡ ከይኑ ግን፣ ኣብ ብዙሓት ትካላት ስራሕቲ ንግድኹም ከመዝግቡ የድሊ፡፡


መጽንሒ ፍቓድ / መንበሪ ዓይነት (Aufenthaltstitel / Aufenthaltsstatus)

እዚ Aufenthaltstitel (ኣውፈንትሃልትስ ቲትል) ዝበሃል ኣብ ጀርመን ንኽትጸንሑ ፍቓድ ዝህብ እዩ። እዚ መጽንሒ ፍቓድ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ይወሃብ። ንኣብነት ቪዛ፡ ፍቓድ መንበሪ ወረቐት፡ መቐመጢ ፍቓድ ወረቐት ወዘተ ይበሃሉ። ነዚ ናይ መጽንሒ ፍቓድ ወረቐት ከኣ ኣብ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት (ኢሚግረሽን) ኬድኩም ትሓቱ። ኣብ ጀርመን እንተ ዘየለኹም ከኣ ወከልቲ መንግስቲ ዝኾና ትካላት ሓላፍነት ይወስዳ። ካብ ኣባላት ኤውሮፓዊ ሕብረት ዝኾና ሃገራት፡ ወይ ዞባ ኤውሮፓ ወይ ድማ ስዊዘርላንድ ዝመጻእኩም እንተዘይኮንኩም፡ ፍሉይ ወረቐት ብሕጊ ወጻእተኛታት ዝተቐየደ ናይ ስራሕ ፍቓድ ኣብዛ ሃገር የድልየኩም።


አካውንቲንግ (Buchführung)

ኣካውንቲንግ ን ስራሕከ ብዛዕባ ፋናይንስ ኩነት ሰነድ እዩ፡፡ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ከም እትረክብን እተጥፍእ ሰነድ ይህልወካ፡፡ ንሕድሕድ ኣታዊካ ንወፃኢ ቅብሊት የድልየካ፡ ስለዚ፣ ቅብሊት፣ መሸጣ ስሊፕ ወይ ፋክቱር፡፡ በብወርሂ ሰነድ ናይ ምሃዝ ሓላፍነት ኣለካ፡፡ ንኣካውንቲንግ ክሕግዘካ ዝኽእል ናይ ኮምፒዩተር ፕሮግራም ኣሎ፡፡


ትልሚ ስራሕ (Businessplan)

እዚ ትልሚ ስራሕ ሰደቓን ፅሑፍ ይሕዝ፡፡ ኣብዚ ሓሳብ ስራሕካ ትገልፅ፡፡ ትልሚ ስራሕ ንግዲ ክሓውሰ ዝግባእ፡

 • መን ምዃንካን ናይ ባዕልኻ ስራሕ ንምንታይ ምኽፋት ከምዝደለኻ፡፡
 • ሓሳብካን ቦታ እንታይ እዩ፡፡
 • ሓሳብካ ንምንታይ ፅቡቕ ከምዝኾነ፡፡
 • ብስራሕካ ከመይ ገንዘብ ከም እትረክብ፡፡
 • ንሰራሕካ ከመይ ፈንድ ከም እትገብር እዚ ከተሰልሖ ይግባእ፡፡
 • ዓማዊልካ እኒመን እዮም፡፡
 • ዕዳጋን አድቨርታይዚንግ ከመይ ተካይድ፡፡
 • ካብ ተወዳደርትኻ ንሰኻ ብኸመይ ትበልፅ፡፡
 • ትኽክለኛ ስልሒት ትልሚ የድልየካ፣ ረቑሓ ካፒታል፣ ፋይናንስ፣ ውሽጣዊ ረቑሓታት፣ ትልሚ ወፃኢ፣ ናይ ትርፊ ትምበያን መፃረይ ትልሚ የድልየካ፡፡

እዚ ትልሚ ኣዝዩ ትኽክለኛ ክኸውን አለዉ፡፡ ባንክን ካልእ ለጋሲ ትልሚ ስራሕካ የንብብዎ፡፡ እቲ ለጋሲ ክድግፋኻን ከይድግፋኻ ይውሰን፡፡ ምኽሪ ርኸብ! ካልእ ናይ ስራሕ ትልሚ (ስራሕ ንግዲ) ሓሳባት እዩ፡፡


ሃገራት ኤውሮፓዊ ሕብረት (EU-Länder)

እዘን ሃገራት ኩለን ኣባላት ኤውሮፓዊ ሕብረት እየን። ኣብዚ እዋን እዚ (ሰነ 2014) እዘን ዝስዕባ 28 ሃገራት ኣለዋ: በልጅዩም፡ ቡልጋርያ፡ ደንማርክ፡ ጀርመን፡ ኢስቶንያ፡ ፊንላንድ፡ ፈረንሳ፡ ግሪኽ፡ ኣየርላንድ፡ ዓዲ ጥልያን፡ ክሮኤሻ፡ ላትቪያ፡ ሊትወኒያ፡ ሉክስምበርግ፡ ማልታ፡ ሆላንድ፡ ኣውስትርያ፡ ፖላንድ፡ ፖርቱጓል፡ ሩመንያ፡ ሽወደን፡ ስሎቫክያ፡ ስሎቨንያ፡ ስፐይን፡ ቸክ ሪፓብሊክ፡ ሃንጋሪ፡ ዓዲ እንግሊዝ፡ ሲፐርን እየን።


ኤውሮፓዊ ናይ ንግዲ ቦታ (Europäischer Wirtschaftsraum)

ኤውሮፓዊ ናይ ንግዲ ቦታ (EWR) ሓባራዊ ናይ ብዘይ ቀረጽ ዝንገደሉ ክፍሊ ኣብ ኤውሮፓዊ ሕብረት ዘለዋ ሃገራትን ከምኡ ድማ ኖርወይ፡ ሊሽተን ሽታይንን ኣይስላንድን እዮም።


ክኢላ ሰራሕተኛታት (Fachkräfte)

ክኢላ ዝበሃል ሰብ፡ ሞያዊ ትምህርቲ ዝቐሰመ ኮይኑ ንኣብነት ናይ ሸቐጥ፡ ኢደ ጥበብ ወይ ናይ ተክኒክ ሞያ ዘለዎ ሰብ እዩ። ወይ ድማ ሓደ ናይ ፍልጠት ኣካዳሚ ብዓወት ዝተመረቐ ሰብ ማለት እዩ።


ሰራሕተኛ/ሰራሕተኛታት ተባዕታይን ኣንስትዮ/ስራሕ ትርፊ ሰዓት (Freiberuflerinnen/Freiberufler/Freie Berufe/ freiberufliche Tätigkeit)

 ብዓርሶም ዝሰርሑ ክልተ ዓይነት ኣለው፡ ናይ ትርፊ ጊዜ ስራሕ ክኢላ ወይ ነገድቲ ሰባት፡፡ ናይ ትርፊ ጊዜ ስራሕተኛ ክኢላላታት፡

 • ስራሕ ብሳይንስ፣
 • ስነ ጥበብ ምስራሕ ፣
 • ፀሓፍቲ እዮም ፣
 • ከም ቴራፒስት ወይ ዶክተር ምስራሕ፡፡

ኣብዝሓ ናይ ትርፊ ጊዜ ሰራሕተኛታት ክኢላታት ዝተመሃሩ እዮም፡፡ ናይ ኩሎም ነፃ ኣገልግሎት ዘወፍዩ ክኢላታት ዝርዝር ኣሎ፡፡ ነቲ ዝርዝር ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ፣ ንኣብነት ኣብ ኢንተርኔትwww.freieberufe.de. ስራሕኻ ወይ ከዓ ትሰርሖ ኣብ ዝርዝር ዘየለ እንተኾይኑ፣ ቀፂልካ ንናይ ግብሪ ቢሮ ሕተት፡፡ ግብሪ መክፈሊ ቢሮ ካዓ ነፃ ኣገልግሎት መወፈይ ወይ ካዓ ነጋዳይ /ነጋዲት ምኺንካ የረጋግፅ፡፡ ኀለ ሓሊፍ እቲ ኣፈላላይ ግልፂ ኣይኮነን፡፡ ደኀር ከዒ እቲ ቤ/ፍርዲ ውሳነ ክህብ ኣለዎ፡፡ ናይ ትርፊ ጊዜ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ስራሕቶም ከምንግዲምምዝጋብ ኣለዎም፡፡ ናይ ትርፊ ጊዜ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ናይ ስራሕ ግብሪ ክኸፍሉ የብሎምን፡፡


ፍቓድ (Genehmigung)

ፍቓድ ክበሃል ከሎ ተቐባልነት ወይ ተኽእሎ ማለት እዩ። ዝኾነ ትካል ክትምስርቱ ምስ ትደልዩ፡ ፍሉይ ፍቓድ ካብ ቤት መንግስቲ ወይ ቤት ጽሕፈት የድልየኩም።


ሓሳብ ስራሕ/ንግዲ/ፈላሚ ሓሳብ (Geschäftidee/Gründungsidee)

ሓሳባት ስራሕ ንግዲ ማለት ናይ ሓድሽ ንግዲ ሓሳብ ማለት እዩ፡፡
ኣብነት፡ ኣብ ውልቀ ዝነብሩሉ ከተማ ናይ ብሽክለታ ወርክሾፕ የለን፡፡ ፅገና ብሽከለታ ኹሉ ጊዜ ዘሕጉስ ከይኑ ይረክብዎ፡፡ ሕዚ ሹቅ ፅገና ብሽክለታ ንምክፋት ሓሳብ ኣለዎም፡፡ ኣብ ዝነብሩሉ ከተማ ዝርከቡ ሰባት ሹቅ ፅገና ብሸክለታ ዝደልየ እዮም ዝብል እምነት ኣለኻ፡፡ ንስኹም’ውን ከዚ ምንቅስቃሰ ገንዘብ ክረክቡ እዮም፡፡ ሹቅ ፅገና ብሽክለታ ናይ ወልቀ ንግዲ ሓሳብ እዩ፡፡ ካሊእ ብርኺ ሓሳብ ንግዲ ማለት፡ መንቀሊ ሓሳብ፡፡


ንግዲ (Gewerbe)

ስራሕ ንግዲ ትሰርሕ፡፡ ንኣብነት፣ ናይ ግሮሰሪ ድዃን ንግዲ እዩ፡፡ ወይ ኣብ ሒዝካ ምኻድ፡፡ ወይ ናይ መኪና ድለላ፡፡ ከምኡ’ውን ስራሕቲ ንግዲ ኢደጥበብ፡፡ ንኣብነት፣ ፈለኛሞ፡፡ ወይ ሰፋዪ ክዳን፡፡ ወይ ግልጋሎት ትሕብ፡፡ ንኣብነት፣ ቀምቃሚ ፀጉር፣ ናይ ትራንስፖርት ኦፕሬተር ወይ ተወካሊ ኢንሹራንስ፡፡ ኣብ መዝገብ ንግዲ ቤት ፅሕፈት ንግዲ ከትም፡፡ ናይ ምዝገባ ወረቐት ምስክር ትርክብ፡፡ ሽም ወረቐት ምስክር፡ ንግዲ ፍቓድ (Gewerbeschein) ፡፡ ሓደ ሓደ ዓውዲ ንግዲ ገደብ ምዝገባ ኣለዎም፡፡ እዚ ማለት ቅድሚ ኣብቲ ዓውዲ ንግዲ ምምዝጋብኹም ፍሉይ ዝኮኑ ረቑሓታት ከማልኡ ኣለዎም፡፡ ንዓውዲ ምንቅስቃሰ ንግዲ ቀረፅ ክከፋሉ ኣለዎም፡፡ ቀረፃት ስራሕ ንግዲ፡፡


ናይ ትካልካ ስራሕ (Gewerbliche Berufe)

ናይ ትካል ስራሕ ባዕልኻ ተካይዶም ወይ ናይ ባዕልኻ ስራሕ ማለት እዩ። መብዝሕትኡ ግዜ ትካልካ ተመዝግብ ኢኻ። ሓደ ሊስታ ናይ ትካል ስራሓት ኣሎ። እዚኣቶም ናይ ኢደ ጥበብ፡ ኢንዱስትሪ፡ ንግድን ኣገልግሎትን ዘጠቓለሉ እዮም። ብዘይካ እዚ ናይ ትካል ስራሕ ከኣ ብሕታዊ ስራሕ ዝበሃል ‘ውን ኣሎ።


ምምስራት / ምምስራት ትካል / ምምስራት መነባብሮ (Gründung / Unternehmensgründung / Existenzgründung(

ምምስራት / ምምስራት ትካል / ምምስራት መነባብሮ ክበሃል ከሎ፡ ናይ ባዕልኻ ትካል ከተቕዉም ከለኻ ወይ ውን ሓደ ትካል ክትፈጥር ከለኻ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ባዕልኻ ኣብኡ ትሰርሕ።


ጥዕናዊ ሞያ (Heilberufe)

ጥዕናዊ ሞያ ዝበሃሉ ምስ ምሕካም ሕማማትን ክንክን ስንክልናን ዝተተሓሓዙ ስራሕ እዮም። ናይ ጥዕና ሞያ ሞያዊ ስልጠና ወሲድካ ትሰርሖም ኣለዉ። ንኣብነት ኣላዪ ሕሙም/ ኣላዪት ሕሙም። ብኣካዳሚ ወሲድካ ዝስርሑ ስራሕ ‘ውን ኣብዚ ጽፍሒ ኣለዉ። ንኣብነት ከም ሓኪም፡ ናይ የእምሮ ተራፒስት ወይ ከኣ ፋርማሲስት።


ምሩቛት ላዕለዋይ ትምህርቲ (Hochschulabsolventen)

ምሩቛት ላዕለዋይ ትምህርቲ ዝበሃሉ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወይ ኮሌጅ ዝተመረቑ ሰባት እዮም።


ኤውሮፓዊ ሕብረት ዘይኮና (Nicht-EU-Länder)

እዘን ሃገራት እዚኤን ኣባላት ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣይኮናን።


መመስከሪ ዘድልዮ ስራሕ / ምምስከሪ ዘየድሎ ስራሕ (reglementierte Berufe / nicht-reglementierte Berufe)

መመስከሪ ዘድልዮ ስራሕ ብዝተፈላለዩ መምርሒታት ሞያዊ ፍልጠት ዝተቕየደ ስራሕ እዩ። እቲ ሞያዊ ብቕዓትካ ድማ ንኣብነት ብ ፈተና ወይ ብኻልእ መዳያት ከተረጋግጽ ይግባእ። ኣብነታት ብቕዓት ዘድልዮም ሞያታት ከም ሕክምናዊ ባእታታትን ምምህርና ኣብ ናይ መንግስታዊ ቤት ትምህርትታት ክጥቀሱ ይኽእሉ።


ናይ ባዕልኻ ስራሕ (Selbständigkeit)

ናይ ባዕልኻ ስራሕ ክበሃል ከሎ ተጻራሪ ናይ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ተቖጺርካ ትሰርሓሉ ስራሕ እዩ። ናይ ባዕሎም ስራሕ ዘለዎም ሰባት፡ ብካልኦት ከይተደረኹ፡ ባዕሎም ሓላፍነትን ድፍረትን ወሲዶም ንዝተፈላለዩ ወሃብቲ ዕዮ ዝሰርሑ ሰባት እዮም። ክልተ ዓይነት ናይ ባዕልኻ ስራሕ ኣሎ፡ ንሳቶም ከኣ ብሕታዊ ስራሕ ወይ ከኣ ናይ ትካልካ ስራሕ ይበሃሉ።


ተምሳል ናይ ባዕልኻ ስራሕ (Scheinselbständigkeit)

ተምሳል ናይ ባዕልኻ ስራሕ ክበሃል ከሎ፡ ንምስሊ ደኣ ምበር ናይ በሓቂ ናይ ባዕልኻ ስራሕ ዘይብልካ ክትነጥፍ ከለኻ ማለት እዩ። ኩሉ ቅጥዕታት ናይ ባዕልኻ ስራሕ እውን ኣየማላእካን ኣለኻ። ከምዚኦ ዓይነት ሰራሕተናታት ንኣብነት ንወሃብቲ ዕዮ ይሰርሑ። እዚ ተግባእ እዚ ግን ኣብ ጀርመን ፍቑድ ኣይኮነን ከምኡ ‘ውን ገበናዊ መቕጻዕቲ ኣለዎ።


ግቡእነት ምኽፋል ግብሪ (Steuerabgabepflicht)

ግቡእነት ምኽፋል ግብሪ ማለት ናብ መንግስቲ ብእዋኑ ግብርኻ ምኽፋል ማለት እዩ። ግብሪ ማለት ከኣ ዝተወሰነ ክፋል ኣታዊኻ ኮይኑ ናብ መንግስቲ ዝመሓላለፍ ማለት እዩ።


ኢንሹራንስ (Versicherungen)

ኢንሹራንስ (መድህን) ካብ ሓደጋ ይከላኸል፡፡ ንኣብነት፣ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ዝሕግዝ፣ ሕማም ተጋጥም እዩ፡፡ ንናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ብወርሒ ገንዘብ ይኸፍሉ፡፡ እንተሓሚሞምን ዶክተር ክሕክሞም እንትደልዩ፣እቲ ኢንሹራንስ ነቲ ዶክተር ይኸፍሎ፡፡ ከም መጠን ዓርሰ ቑፃር ባዕሎም ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ይወስዱ፡፡ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ግድን እዩ፤ ሓደ ክትሕዙ ይግባእ፡፡ ብዙሓት ናይ ኢንሹራንስ አገደስቲ ዝኾኑ ብዓይነቶም ዝተፈላለዩ አለው፡፡ ንኣብነት፣ ናይ ስራሕ ንግዲ ሓላፍነት ኢንሹራንስ ን ኣብ ስራሕ ንዝብፅሕ ኣካል ምጉዳል ኢንሹራንስ ፡፡ ከም መጠን ስራሕካን ሙያኻን፣ ኣይናይ ዓይነት ኢንሹራንስ ዝውሰን እዩ፡፡ እዚ ድማ ን ግልጋሎት ምኽሪ ፅቡቕ ይኸውን፡፡ ኢንሹራንስ ናይ ውልቀ ወይ ብሕጊ ዝግደዱ እዮም፡፡ ንኣብነት፣ ናይ ውልቀ ወይ ብሕጊ ዝግደዱ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ኣለዉ፡፡ ክልቲኦም ገድኣትን ጥቅምን አለዎም፡፡ ምክሪ የድልዮም’ዩ፡፡ ስነ ጥበባዊ፣ ባህላዊን ወይ አእምሯዊ ስራሕ እንድሕር ዝሰርሑ ኾይኖም፣ ካብ ናይ ኣርቲስት ማሕበራዊ ኢንሹራንስ (Künstlersozialkasse) ኢንሹራንስ ክረክቡ ይኽእሉ እዩ፡፡ ናይKünstlersozialkasse ኣሕጽሮተ ቃል፡ KSK.


ሕገ-ስምምዕ (Vertragsrecht)

ኣብ ሕገ-ስምምዕ ኩሉ ክትከታተሎን ከተስተውዕለሉን ዘለካ መስርሕ ሕግታት ብጽሙቕ ይሰፍር።


ፍቓድ/ስምምዕ (Zulassungen/Elaubnisse)

ስራሕ ንግዲ እንትጀሚሮም፣ ፍሉይ መረጋገፂ ወይ ፍቓድ ካብ ዝምልከቶ በዓል መዚ ወይ ቤት ፅሕፈት ምርካብ የድሊ፡፡ ቤት ብልዒ ክኸፍቱ እንትደልዩ፣ ከም ኣብነት፣ ናይ ጥዕና ምስክር ወረቐት፣ ንግዲ ፍቓድን የድልየኩም፡፡ ስራሕ ንግዲ ኢድ ጥበብ ምጅማር እንተደሊኹም፣ ናይ Meister ምስክር ወረቐትን ንግዲ ፈቓድ የድልየኩም፡፡ ናይ ሕክምና ግልጋሎት ምሃብ እንተደሊኹም፣ ካብ ቤት ምኽሪ ዶክትራት ፍቓድ ክትረክቡ የድሊ፡፡ ኣብ ኢንተርኔት ናይ ፌዴራል ግዝኣት ድረ ገጽ ብምርኣይ ንስራሕ ንግዲ ዘድልየኩም ሓበሬታ ምርካብ ትኽእሉ፡፡ ተወሳኺ ሓበሬታ ካብዚ ምርካብ ይካኣል፡

 • ን ቤት ምኽሪ IHK)፣
 • ን ቤት ምኽሪ ኢድ ጥበባት፣
 • ወይ ካብ ጠበቓታት፡፡

ምክሪ የድልዮም’ዩ፡፡