ጠለባት ንወነንቲ ትካላት

ዋላ ናጽነት ትካላት ይሃሉ፣ ቡዙሓት ሞያታት ፍሉያት ቅጥዕታት ከማልኡ ኣለዎም። እዚ ከኣ ንርእሰ-ሓደር ስራሓት ኢደ ጥበብንፍቓድ ዘድልዮም ትካላት ከምኡ'ውን ን ስሩዓት ሞያታት ዝምልከት እዩ። ባዕዳውያን (ካብ ጀርመን ወጻኢ ዝተቀስ) ክእለታት/ፍልጠት ብዘይ ወግዓውን ስሩዕን ተቀባልነት ኣብ ጀርመን:  ብነጻ ሞያ ክነጥፉ ኣይፍቐድን። ንኣብነት ኣብ ስነ-ሃነጽቲ ወይ ሃንደስቲ(ኢንጂነራት)።

ደውሉልና ኢኹም ወይ ብኢመይል ጸሓፉልና ሕቶታት እንተ ኣለኹም!


ትካላት ኣብ ዓውዲ ኢደ ጥበብ

ኣብ ጀርመን ፍቓድ ዘየድልዮምን ወይ ዘድልዮምን ሞያታት ጥበብ ኣለው። ነቶም ብ 43 ፍቓድ ግድን ዘድልዮም ጥበባት ፍሉይ ሞያዊ ክእለት ዘድልዩም ሞያታት የርኢ: ኣብዚ ናይ ሓለቓ-ክእለት ፍልጥት ወይ ተዛማዲ ዝመሰል ክእለት ወይ ዝመሳሰል ሓደ ወግዓዊ ፍቓድ ዘለዎ ናይ ክእለት የድሊ። ምዕራባዊ ጀርመን መዓልቲ ማሕበር ጥበብ (Westdeutscher Handwerkskammertag) ሓበሬታ ይህብ'ዩ

ብቑዕ ዝኮነ ፍቃድ ዘድሊዮ ሞያ ኢደ-ጥበብ እንተ ደኣ ኣለኩም: ብቅዓትኩምን ናይ ሞያ ፍቃድኩምን ምስክር ወረቅት ብምቅራብ ንካልኣይ ግዜ ኣብ ኢደ ጥበብ (Handwerksrolle) መዝገብ ትምዝገቡ∷ ኣብቲ መዝገብ ኩሎም ፍቓድ ዘድሊዮም ርእሰ-ሓደር ኢደ ጥበብ ስራሓት ተዘርዚሮም ይርከቡ። ምዝገባ ከኣ ግዴታ እዩ። ኣብ ቦታኹም ዝርከብ  ናይ ኢደ ጥበብ ቤት ጽሕፈት ብምካድ ትምዝገቡ∷ ምልክታ ንምዝጋበ ኣብ ተራ ጥበብ (Antrag auf Eintragung in die Handwerksrolle) ንዘትረፉ ካልኦት ዘይተዘርዘሩ ጥበባት: ዝኾኑ ፍሉይ ሞያዊ ክእለታት ዘድሊ ኣይኮነን። ኣብ ሰነድ ፍቓድ ዘየድልዮም ኢደ ጥበብ  ትካላት ክትምዝግቡ ትክእሉ።

ኣብዚ ዌብ ሳይት  ዘድልየኩም ሓበሬታ ትረክቡ።


ሓደ ባዕዳዊ (ኣብወጻኢዝተቀስመ/ፍልጠት) ክእለት ኣለኩም?

ንወግዓዊ ፍቓድ ናይ ባዕዳውያን ክእለታትኩም ተፈላጥነት ምእንቲ ክትረኽቡ: ናይ ተፈላጥነት ኣገባብ መስርሕ ከተካይዱ ኣለኹም:: ኣብ ሓደ ፍቓድ ዘድሊዮ ኢደ ጥበብ ርእሰ-ሓደርነት ክትዋስኡ/ክትሰርሑ ምስ እትደልዩ ኣብ ቦታኩም ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኢደ ጥበብ (Handwerkskammer in der Region) ብምካድ: ርእሰ-ሓደር ኮንኹም ክትሰርሑ ከም እትደልዩ ምልክታኩም ተቅርቡ። ርእሰ-ሓደር ሞያዊ ክእለታትኩም ብማዕረ እንተ ደኣ ተራእዩ: ሓደ ጥበባዊ ትከል ንክትጅምሩ ቀዳማይ ዕንቅፋት ኣጥፊእኹም ማለት‘ዩ። ሕጂ ሞያኹም እትጥቀሙሉ መስል ረኪብኩም ኣለኩም:: እቲ ዘቅረብኩሞ ክእለትኩም ወይ ፍልጠትኩም ተፈላጥነት ምስ ዘይረክብ: ፈተና ብምግባር ዝተረፈኩም ፍልጠት ትምልኡ∷ ኣብ ናይ ኢድ ጥበብ ቤት ጽሕፈት ብምካድ ናይ ተዋሃሃዲ ፍልጠት ዕድል ትሓቱ∷

ተፈላጥነት ባዕዳውያን ክእለታት/ብቅዓት

ኣብ መስረሕ ተፈላጥነት: ባዕዳውያን ክእለታትን ሞያዊ ተመኩሮታትን ሰነዳት ኣብ ወጻኢ(ኣብቲ ፍልጠት እተቀስሞ ሃገር): እዞም ክእለታትን ሞያዊ ተመኩሮን ምስቲ ሓባር ጀርመናዊ ሞያ (ረፈረንስ-ሞያ / Referenzberuf) ዝብሃል ማዕረ ምኳኖም ይምርመሩ። ብዙሓት ረፈረስ-ሞያታት ኣብ ሕቶ ክኣትዉ ይኽእሉ∷ሽዑ ኣበይ ዝበለጹ ዕድላት ሞያ ከምዘለው ምኽሪ ውሰዱ። ሓደ ጉዳይ ፍቓድ ብዝበለጸ ብምሉእ ማዕርነት እዩ ዝውድእ። ሓደ ሓደ ግዜ ጥራይ ሓደ "ኣካላዊ ፍቓድ" ይውሰን እዩ። ብኣካላዊ ፍቓድ ምስ ዝውሰን: ምውህሃድ ብቅዓት (Anpassungsqualifizierung) ብምግባር ወይ ፈተና ብምግባ ር/ብምውሳድ ም ሙሉእ ማዕርነት ክትቕበሉ ትኽእሉ። እቶም ባዕዳውያን ክእለታት ምስቲ ናይ ጀርመን ረፈረንስ-ሞያ ብፍጹም ተመሳሳልነት እንተዘይብሎም: ፍቓድ ሽዑ ኣይወሃብን ። ተወሰኽቲ ሓበሬታትን ሰራሕተኛታት ምኽርን ኣብ ትሕቲ እዚ ዝስዕብ ትረኽቡ።
www.anerkennung-in-deutschland.de


ፍልልይ

ፍሉያት ሕግታት ንምቛም ፍቓድ ዘድሊዮም ስራሓት ኢደ ጥበብ ኣሎ። ኣብዚ ክልተ ኣብነታት ክትረኽቡ ኢኹም: ይኹን‘በር ኩሎም ፍልልያት ሕግታት ኣየጠቃልልን። ስለዚ ንሕና እንመኽረኩም፡ እንተ ደኣ "ሰርቲፊከት ሕልቅነት / Meisterbrief" ዘይብልኩም ከምኡ'ውን ኣብ ፍቓድ ዘድሊዮ ጥበብ እንተ ደኣ ተገዲስኩም: ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ካብ ኪኢላታት ናይ ማሕበር ኢደ ጥበብ ምኽሪ ውሰዱ::

ፍሉይ: ናይ ስራሕ ሕልቅነት ኣብ ትካል: ዋላ'ኳ ፍርቂ ተፈላጥነት ይሃሉ

ካብ ጀርመን ወጻኢ ዝቀሰምኹሞ ብቅዓት/ፍልጠት/ሞያ ንክፍለጠልኹም ምስ ኣቅረብኹም ገሊኡ ተፈላጥነት ምስ ዝረክብ: ፍቅድ ዘድልዮ ናይ ኢደ ጥበብ ትካል ንክትገብሩ ዝከውን መገዲ እውን ኣሎ::

  • ኣብቲ  እትነብሩ ቦታ ዝርከብ ምምሕዳር ናይ ኢደ-ጥበብ ቤት ጽሕፈት ናይ ሕልቅነት ፈተና (Meisterprüfung) ክትገብሩ ብምምልካት: ርእሰ ትካል ከተካይዱ ከም ዝደለኩም ተመልክቱ። ቅድም ቀዳድም ኣብ ሓደ ሞያዊ ዓይነት ስራሕ እንተትሳትፉ ንምቅርራብ እቲ መርምራ ዓቢ ጥቕሚ እዩ።
  • ሓደ ሓለቓ-ክእለታት (Meisterqualifikationen) ዘለዎ ሰብ ተስርሑ: ሽዑ ፍቓድ ዘድሊዮ ኢደ ጥበብ ክትሰርሑ ትኽእሉ። ብከምዚ ኣገባብ ንስኩም በቲ እትደልይዎ ስራሕ እናሰራሕኹም ንሕልቅነት-ፈተና ትዳለዉ።

ፍሉይ: ደረታት ኣብ ዘይምሉእ ተፈላጥነት

ናይ ወጻኢ ተመክሮታትኩም ብቅዓትኹም ኣብ ተፈላጥነት መስረሕ: ገሊኡ ካብ ተመክሮታትኩም/ ብቅዓትኹም ምስቲ ናይ ጀርመን ስራሕ ሕልቅነት (Meisterbrief) ተፈላጥነት ማዕረ ምስ ዘይከውን: በዚ ክእለታትኩምን ዘይተመሃርኩሞን ፍልጠት ክትሰርሑ ኣይፍቐደልኩምን። ግን ሓደ ኣካላዊ ስራሕ ናይቲ ፍቓድ ዘድሊዮ ጥበብ ንክትሰርሑ ይከኣል እዩ። ሓደ ኣብነት፥ ከም ቀምቃማይ ደቂ ተባዕትዮ ትካል ከተቁውም ይከኣል፣ ከም ቀምቃማይ ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣይፍቅድን: ምክንያቱ ንክልቲኡ ሞያ ዝከውን ፍልጠት ስለ ዘድሊ።


ትካላት ኣብ ስሩዓት ሞያታት

ካብ ጀርመን ወጻኢ ዝተቀስመ ፍልጠት/ክእለት ምስቲ  ጀርመናዊ ፍልጠት/ክእለት ማዕረ ምስ ዝኸውን: ኣብ ስሩዓት ሞያታት ክትሰርሑ ይፍቐደልኩም። ዘለኹም ፍልጠት/ክእለት ወግዓዊ/ሕጋዊ ተቀባልነት ክህልዎ ኣለዎ። እዚ ማለት ካብ ዝምልከቶ  ምምሕዳር ናይ ክእለታትኩም ብቅዓት ምስክር/ፍቃድ ትሓቱ። እዚ ወግዓዊ ፍቓድ  ሞያ ትካል ክትሰርሑ/ክተማሓድሩ እንተ ደኣ ደሊኹም የድልየኩም። ተወሳኪ ሓበሬታ ኣብዚ ዌብ ሳይት ትረኽቡ። www.anerkennung-in-deutschland.de ትካል ንምምስራት: ኣየኖት ሞያታት ኣብ ጀርመን ስሩዓት ከምዝኾኑን ከምኡ'ውን እንታይ ረቋሒታት ክማልኡላእ ከም ዘለዎምን  ኣብዚ ዝርዝር ትረኽቡዎ:: ምክንያቱ ሞያ ካብ ሞያ ዚፈላለ ስለዝኾነ። ኣብዚ ሓደ ዝርዝር ኢኹም ትረኽቡ


ፍቓድ ዘድልዮም ትካላት

ኣብ ጀርመን  ርእሰ-ሓደር ንክትከውን ዝተፈላልየ ፍሉይ ፍቓድ የድሊ። ንኣብነት ንደለልቲ-ኢንሹራንስ ወይ ንኣመሓደርቲ ግላውያን ሆስፒታላት፣ ኣዳራሻት ጠላዓት ወይ ኣገልግሎት ሓለዋ ። ኣብዚ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ዝኾኑ ፍቓድ ዘድልዮም ትካላት  ክትረኽቡ ኢኹም። ከምዚ ዚኣመሰሉ ፍቓድ ዘድልዮም ትካላት ከቁሙ ዝደልዩ፣ ናይ ዕላዊ ጠለባት መረጋገጺ ሰነዳት ብምቅራብ ካብ ቤት ምኽር ንግዳዊ ቤት ጽሕፈት ንርእሰ-ሓደር ዝወሃብ ፍቃድ ይሓቱ። እቶም ዝሕተቱ ዕላዊ ጠለባት ንኩሎም ፍቓድ ዘደልዮም ትካላት ማዕረ ኣይኮኑን፣ ካብ ሞያ ናብ ሞያ ክፈላልዩ ይኽእሉ። ዝበዝሕ ግዜ እዚኦም ዕላዊ ጠለባት ይሕተቱ:

  • መረጋገጺ ብዛዕባ ውልቃዊ ተኣማምነት ናይቲ መስራቲ ወይ ናይታ መስራቲት፣ ንኣብነት ነጻ ካብ ገበን ሰርቲፊኬት ካብ ፖሊስ ወይ መዝገብ ማእከል ትካላት (Gewerbezentralregister) ወይ ናይ ንጽህና ሰሪፊኬት (Unbedenklichkeitsbescheinigung) ካብ ቤት-ጽሕፈት ገንዘባዊ ምምህዳር(ፊናንስን) ከምኡ'ውን ካብ መዘጋጃ ቤትን።
  •  መረጋገጺ ብዛዕባ ሞያውያን ብቅዓታት (እንተላይ "ሞያዊ ብቕዓት / fachliche Eignung" ዝብሃል) ናይቲ መስራቲ ወይ ናይታ መስራቲት። ንኣብነት ብሓደ ፍሉይ ስልጠና ወይ ከኣ ብሓደ ሰርቲፊኬት ናይ ተወሳኺ  መማዕበሊ-ትምህርቲ ክረጋግጽ(መርትዖ ክውሃብ) ይከኣል።
  •  መረጋገጺ ጭቡጥን ቅቡልን ብቅዓት ንምምስራት ትካል (ሓፈሻዊ ብቕዓት / sachliche Eignung) ዝብሃል። እዚ ሓበሬታ ካብ ምዝገባ ተኣወድቲ (SCHUFA) ዝብሃል (Schuldnerverzeichnis SCHUFA) ወይ ከኣ ብመረጋገጺ ህንጻዊ ብቕዓት ተክእሎ ብዛዕባ መጻኢ ክፍልታት ትካል ክረጋግጽ ይከኣል።

እቶም ውሳነታት ናይ ፍቓድ ዘድልዮም ትካላት ኣብ ሕጊ ስርዓተ ትካልነት (GewO) § 29 ክሳብ § 40 ተሓጊጎም ይርከቡ። ፍቓድ እንተ ደኣ ረኪብኩም: ኣብ ፍቓድ ዘድልዮም ትካላት ክትሰርሑ ትኽእሉ። እዚ ፍቓድ ናብ ካልኦት ሰባት ክመሓላለፍ ኣይኽእልን: ከምኡ'ውን ካልኦት ሰባት እቲ ፍቓድ ናባኹም ከመሓላልፉ ኣይክእሉን እዮም። ሰነዳት ካብ ዝተፈላልዩ ምምሕዳራት ከተምጽኡ ስለዘለኩም፣ ኣብ ምምስራት ፍቓድ ዘድሊዮም ትካላት ንውሕ ዝበለ ግዜ ከም ዘድሊ ርዲኢት ክትገብሩ ኣለኩም።


ከምኡ ነቶም ቅኑዓት ምምሕዳራት ክትረኽቡ ኢኹም፥

መስረቲ መነባብሮን ስራሕን ን ሓድነታውያን ሰራሕተኛታት ምኽሪ (Einheitliche Ansprechpartner) ክሓቱዎም ይኽእሉ። ብዝተረፈ ኣብ መራሒ መገዲ ምምሕዳር BMWI ኣድራሻታትን ሰራሕተኛታት ምኽርን ትረኽቡ።

ሕቶታት ብዛዕባ ቅጥዕታት ምምሕዳር ትካል ኣለኹም’ዶ? ዝኾኑ ኣድለይቲ ሰነዳት ንክትረኽቡ ሓገዝ’ዶ ትደልዩ? ናብ ሓደ ኣማኻሪና ኣካል ኬድኹም ሕተቱ  - ንሕና’ውን ቀጺልና ክንሕግዘኩም ኢና!

መራኽቦ

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail