ኣገባብን ሓገዝ መዝገበ-ቃላት

ኣብ ርእሲ ወብሳይት ደገፍ ዝወፍዩ ክልተ መኑታት (Menu) ኣለው:: ኣብዚ መኑ „ሓገዝ“ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምህናጽን ኣገባባትን ናይዚ መርበብ ኢንተርነት ክትረኽቡ ኢኹም።
እቲ መዝገበ-ቃላት ኣስማት ሞያውያን ብጀርመን ብቀሊል ቋንቋ ዝገልጽ'ዩ። መግለጺ ኣብ መዝገበ-ቃላት ዘለዎም ኣስማት ብብጫ ሕብሪ ተጻሒፎም ይረኣዩ። ንኣብነት መዝገበ-ቃላት

ስጉምቲ ብስጉምቲ ምቛም ንስደተኛ

ድሕሪ ናይ ዑቑባ ሕቶ ምቅራብኩምን: ከም ስደተኛ ተቀባልነት መሰል ምስ ረከብኩምን ብከምዚ ዝስዕብ ናይ ተቀማጥነት ሕጋዊ ዓንቀጻት § 22፣ መስመር 2 AufenthG; §22፣ መስመር 3 AufenthG; § 23 ዓንቀጽ 2 AufenthG; § 25 ዓንቀጽ 1 AufenthG; § 25 ዓንቀጽ 2 AufenthG; § 26 ዓንቀጽ 3 AufenthG ወይ § 26 ዓንቀጽ 4 AufenthG. መሰል ተቀማጥነት ይወሃበኹም እሞ ኣብ ጀርመን ርእሰ-ሓደር ክትኮኑ ትኽእሉ። ርእሰ-ሓደር) ኣብዚ ድማ እንታይ ዓይነት ሞያዊ  ፍልጠት ወይ ክእለት ከተማልኡ ከም ዘለኹም ክትፈልጡ ኢኹም። እዚ ምስ ተነጸረ: ነቲ ሓሳባትኩም ንምትግባር: እንታይ ከም ዘልየኹም ሓበሬታ ክወሃበኩም እዩ::  ሰለስት ኣገደስቲ ሕቶታት  ክንጸሩ/ክግለጹ ወይ ክበርሁ ኣለዎም:

ኣብዚ ብዛዕባ ስሩዓት ሞያታት ዘድሊ ዝተወሰነ ሞያዊ ብቅዓትን ፍልጠትን: ርእሰ-ሓደር ንክትኮኑ ናይ ግድን በቶም ስሩዓት ሞያታት ብቑዕት/ፍልጠት/ክእለት  ከም ዘድልየኹምድ ሓበሬታት ትርኽቡ። ኣብ ዘይስሩዓት ሞያታት ፍቓድ  ምርካብ ቀሊል’ዩ:: ብዛዕባ ንግዳዊ ሓሳብኹሞ ኣብ ጀርመን: ኣብ ትሕቲ ንግዳዊ ስራሓት ሞያን ወይ ኣብ ትሕቲ ነጻ ንግዳዊ ሞያ ምዃኑን ዘይምዃኑን ክትፈልጡ ኢኹም:: ኣብ ጀርመን መንጎ እቶም ንግዳውያን ሞያታትን ነጻ ንግዳዊ ሞያታትን ዝትፈላለየ ምዝገባ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኹም:: ከምኡ’ውን ኣብ ጀርመን ናይ ሓሶት ወይ ዘወግዓዊ ርእሰ-ሓደርነት ክልኩል ከም ዝኮነ ክትፈልጡ ይግባእ∷ 

ኣየኖት ሰነዳትን ፍቃዳታት ንርእሰ-ሓደርነትኩም ከምዘድልይኩምን: ኣበይ ቦታ ኬድኩም ከም  እትምዝገቡን ሓበሬታ ክወሃበኩም እዩ∷ ከምኡ'ን ንምዝገባ ዝምልከት እትወስድዎ  መስርሕ መብርሂ ብንኡስ ዓውደ  „መደብ-ስራሕ ክወሃበኹም‘ዩ:: “ 

ኩሎም ኣድለይቲ ፍቓዳት ሓደ መደብ ቢዝነዝ ምስ ኣዳለኹም/ወዳእኹም: ዝሓሰብኩሞ ሞያ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ጥንቃቀ ዘድሊዩም ነገራት ኣለዉ ። ኣብዚ ሓበሬታታት ብዛዕባ ኣገደስቲ መድሕናትን (ኢንሹራንሳትን): ርክብ ምስ ሰራሕተኛታትን ከምኡ'ውን ብዛዕባ መምርሕታት ዕዳጋን/ሸምታን ክትረክቡ ኢኹም። ኣብ ኣትሓሕዛ መዝገባት እንታይ ጥንቃቀ ከም ዘድሊየኹምን ከምኡ’ን እንታይ ዓይነት ግዴታት ሕድገት ቀረጽ ከምዘለው ክትፈልጡ ኢኹም።

እንታይ የድልየኒ?

ኣርእስትታት፥ ምዝገባ ትካል፣ ምዝገባ ዕዮ/ዋኒን መደብ-ስራሕ

ድሓር ከ እንታይ ይመጽእ?

መወከሲታት፥ ኢንሹራንሳት፣ ርክብ ምስ ሰራሕተኛታት፣ መምርሒታት ዕዳጋ፣ ቀረጽ ኣተሓሕዛ መዝገብናይ ውዕል ሕጊ

መራኽቦ

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail