ሊንክስ ናብ ካልኦት መርበባት ኢንተርነት

Anerkennung in Deutschland

እንታይ የድልየኒ?

ዑቕብ ሕቶ ምስገበርኩም ከም ስደተኛ ኢኹም ተቐቢልኩም ከምኡ'ውን ዝስዕብ ሽም ጽንሓት ኣለኩም፥ ሕግታት § 18a AufenthG; § 22 መስመር 1 AufenthG; § 23 ዓንቀጽ 1 AufenthG; § 23a AufenthG; § 24 AufenthG; § 25 ዓንቀጽ 3 AufenthG; § 25 ዓንቀጽ 4፣ መስመር 1 AufenthG; § 25 ዓን. 4፣ መስመር 2 AufenthG; § 25 ዓንቀጽ 4a AufenthG; § 25 ዓንቀጽ 4b AufenthG; § 25 ዓንቀጽ 5 AufenthG; § 25a ዓንቀጽ 1 AufenthG; § 25a ዓንቀጽ 2፣ መስመር 1 AufenthG; § 25 ዓንቀጽ 2፣ መስመር 2 AufenthG።  ሽዑ ኣብ ጀርመን ብርእሰ-ሓደር ክትሰርሑ ትኽእሉ።

ኣብቲ ተሓታቲ ምምሕዳር ምልክታ ንፍቓድ ምስራሕ ርእሰ-ሓደርነት ብሕጊ § 21 ዓን. 6 AufenthG ክትሓቱ ኣለኩም። ንሱ ሓደ ርእሰ-ሓደር ስራሕ የፍቐደልኩም'ዩ። እቲ ዘሎኩም ሽም ጽንሓት ቀጺሉ ክህልወኩም እዩ።

ኣብዚ ኣበይ እቲ ዘድሊ ሽም ጽንሓት ከምትሓቱ ከምኡ'ውን ብድሕሪኡ ርእሰ-ሓደር ስራሕ ከምትምዝግቡ ክትፈልጡ ኢኹም። እዚኦም ስጉማት፣ ትካል እንተ ደኣ ክትከፍቱ ደሊኹም ወይ ርእሰ-ሓደር ክትኮኑ እንተ ደሊኹም፣ ዝተፈላለዩ እዮም።

ትካል ወይ ነጻ ሞያ

ትካል እንታይ እዩ? ነጻ ሞያዊ ስራሕ'ከ እንታይ እዩ?


ሽም ጽንሓት ብምልክታ ምሕታት

ትካል ክትከፍቱ እንተ ደኣ ደሊኹም ወይ ኣብ ሓደ ነጻ ሞያ ርእሰ-ሓደር ክትኮኑ እንተደሊኹም፣ ሽዑ ኣብቲ ተሓታቲ ምምሕዳር ምልክታ ንፍቓድ ምስራሕ ርእሰ-ሓደርነት ብሕጊ § 21 ዓን. 6 AufenthG ክትሓቱ ኣለኩም። እቲ ምምሕዳር ወጻእተኛ መደብ ቢዝነዝ ይጠልቡ እዮም፣ ኣብኡ ኣብቲ መደብ ቢዝነዝ ርእሰ-ሓደር ስራሕኩም ከምኡ'ውን ሞያውያን ተመኩሮታት ወይ ተመኩሮታት ርእሰ-ሓደር ክትገልጹ ኣለኩም። እንተላይ ከኣ መረጋገጺ ክህልወኩም ኣለዎ ወግዓውያን ኣድላይነታትን ክእለታትን ንርእሰ-ሓደር ዝኾነ ስራሕኩም ከምዘለኩም። ምርማረ ሰነዳትኩም ብቀንዲ ንቍጠባውያን ዓቕምታት ሓሳብ ቢዝነዝኩም እዩ ዝምልከት - መኽሰብ ክትገብሩ ትኽእሉ ዶ? - ዋላ ኣብ ትካላውያን ተመኩሮታትኩም።


መደብ ስራሕ/ትካል (Businessplan)

ትካልኹም ኣብ ጀርመን ብቅኑዕ ንምምስራት: ካብ መጀምርታ መደብ ስራሕ/ትካል ብቅኑዕን ንጹርን ኣገባብ ንከተዳልዉ ንመኽረኹም∷ መደብ ስርሕኹም ንትካልኹም ስጉምቲ ብስጉምቲ ንምምስራትን ዝሕግዘኹም ጥራይ ዘይኮነ: መጻኢኹም ክትግምግሙን ኣብ ግምት ከተእትውን ይሕግዘኹም። ኣብ ብዝሕ እዋናት‘ውን መደብ ስርሕ ኣድላዪ እዩ:: ንኣብነት ልቓሕ ካብ ሓደ ባንክ ምስ ዘድልየኹም።
ኣብ መደብ ቢዝነዝ ጽሑፍ ብሕልፊ ጎሊሖም ክራኣዩ ዘለዎም ሓሳባት እዞም ዝስዕቡ እዮም

 • ሓሳብኩም ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝኾነ:
 • ዓማዊልኩም መነ መን እዮም:
 • ብከመይ ዓማዊልኩም ትረኽብዎም:
 • ብምንታይ ካብ ተወዳደርትኩም ትበልጹ፡
 • ብከመይ መልክዕ ካብ ትካልኹም ገንዘብ ትረክቡ
 • ብምንታይ ቁጠባ ትካልኩም ትምውሉ/ተመሓድሩ

ምምሕዳር ወጻእተኛ ንሕቶይ/ምልክታይ እንተዘይተቐቢሎሞ

ኣብዚ ጉዳይ'ዚ ናይ ግድን ደገፍ ካብ ኣማኽርቲ ሰባት ውሰዱ፣ እንድሕር ኣማኻሪ ዘየብልኩም ንናትና ሰራሕተኛታት ምኽሪ ሕተቱዎም። እዚኦም ኣብ ዝስዕቡ ስጉማት ከሰንዩኹም እዮም፥

 • ኣብቲ ምምሕዳር ወጻእተኛ ምኽንያታት ናይቲ ኣብያ ሕተቱ ኢኹም።
 • ወግዓውያን ምኽንያታት እንተዝኾኑ፣ ንኣብነት ዝተረፉ ሰነዳት፣ ኣምጺእኹም ሃቡዎም።
 • እንተ ደኣ ትሕዝቶኣውያን ምኽንያታት ብዛዕባ ሓሳብኩም ምስስራት ወይ ስራሕኩም እንተዘለው፣ ንመደብ ቢዝነዝኩም ኣመሓይሹዎ ኢኹም ወይ ከኣ ሓገዝ ኣምጽኡ ኢኹም - ብዝበለጸ ካብቲ ቅድም ዝሓገዘኩም ምኽሪ ምምስራት (Gründungsberatung)። እንተ ደኣ ኣማኽርቲ ሰብ ብዛዕባ ምምስራት እንተዘይብልኩም ርክብ ምስ ናትና ሰራሕተኛታት ምኽሪ ግበሩ ኢኹም።
 • እንተ ደኣ ምኽንያታት ብዛዕባ ውልቃውን ትካላውን ብቕዓትኩም ኣለው፣ ነቲ ኣብ ቦታኹም ዘሎ ማሕበር ወይ ኣበርክቶ ቍጠባ (Wirtschaftsförderung) ሰሚናር ወይ ዚኣመሰለ ኣድለይቲ ብቕዓታት ክምህረኩም ዝኽእል ትምህርቲ ሕተቱ ኢኹም። ንሰራሕተኛታትና ምኽሪ እውን ብዘይ ምውስዋስ ክትሓቱ ትኽእሉ፣ ክንሕግዘኩም ንፍትን ኢና።

ደውሉልና ኢኹም ወይ ብኢመይል ጸሓፉልና ሕቶታት እንተ ኣለኹም! ሃናጺ መገድታት ከነርእየኩም ኢና።


ምዝገባ ርእሰ-ሓደር ስራሕ

ካብ ምምሕዳርኩም ወጻእተኛ ኣወንታዊ መልእኽቲ እንተተዋሂብኩም እቲ ዝመጽእ ዘሎ ስጉም ንምጅማር ርእሰ-ሓደርኩም ኣብ ጀርመን ምዝገባ ትካል እዩ ወይ ምዝጋበ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ፊናንስ። እቲ ቅድም ዝተባህለ ንነጻ ሞያታት ይምልከት።


ምዝገባ ትካል
ትካልኩም ንምምዝጋብ  ናብ ምምሕዳር ትካላት ኣብቲ ትቕመጡሉ ወይ ርእሰ-ሓደር ስራሕ እትገብሩሉ ከተማ: ዓዲ ወይ ዞባ ኬድኩም ተመዝግቡ። ኣድራሻ ምምሕዳር ትካላት ንምርካብ: ኣብ ምምሕዳር ዜጋታት ቤት ጽሕፈት ብምካድ ወይ ኣብዚ መርበብ ኢንተርነት ብምድላይ ክትረክቡዎም ይከኣል። ኣብ ኢንተርነት www.bmwi-wegweiser.de/suche/behoerden/ “ምምሕዳር ታካል" (Gewerbeamt) ዝብል ቃል ብምርካብ ትመርጹ፡ ብድሕሪኡ „መምርሒ ቁጽሪ ፖስታ”(Postleitzahl) ብምምራጽ እቲ ትካል ክትጅምሩሉ እትደልዩ ቦታ ክትረኽቡ ኢኹም። ዝኾነ ሓበሬታ ርክባትን ከምኡ'ውን ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ትካላት ዝክፈተሉን ዝዕጸወሉን ስዓታትን ክትረኽቡ ትኽእሉ። ዝበዝሕ ግዜ ኣብቲ መርበብ ኢንተርነት ንምምሕዳራት ትካል ዝምልከት ዝምላእ  ሰነዳት(ፎርምታት) ክትረኽቡ ኢኹም: ሓደ ሓደ ትካላት ነዚ ዝምላእ ሰነዳት(ፎርምታት) መሊእኹም ኣብ ቀጸራኹም ከተቅርብዎ ይጽበዩ/ይደልዩ እዮም።

ንምዝገባ ትካል እዞም ዝስዕቡ የድልዪኩም፥

 • ሓደ ብቑዕ/ግዝያዊ ወረቀት መንነት (Personalausweis) ወይ ፓስፖርት (Reisepass)፣ ሓደ ሓደ ግዜ ከኣ መረጋገጺ ምዝገባ ካብ ምምሕዳር ተቐማጦ/ነበርቲ (Einwohneramt)።
 • መረጋገጺ ቅጥዕታት ናይ መረጋገጺ ሞያ
 • ዓሰርተ ክሳብ 50 ንክፍሊት ምዝገባ።
 • ፍቓድ ዘድልዮም ትካላት ናይ ፖሊስ ሰርቲፊኬት ጠባይ ወይ ሓበሬታ ካብ ምዝጋበ ማእከላዊ ትካልነት የድልየኩም።
 • ትካላት መገሻ ካርታ ትካልነት መገሻ ተድልየኩም። ብተወሳኺ ከኣ ሓደ ናይ ፖሊስ ሰርቲፊኬት ጠባይ ከተርእዩ ከምኡ'ውን ካብ 40 ክሳብ 770 ኦይሮ ክትከፍሉ ኣለኩም። እታ ካርታ ትካልነት መገሻ ኩሉ ግዜ ኣብ ተግባር ስራሕኩም ክትማልኡ ኣለዎ።

ምዝገባ ናይ ሓደ ነጻ ሞያዊ ስራሕ
ኣብ ሓደ ነጻ ሞያዊ ስራሕ ርእሰ-ሓደር ክትኮኑ እንተትደልዩ፣ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ፊናንስ ክትምዝግቡ ኣለኩም። እቲ ምዝጋበ ብወግዒ ኣይክግበርን እዩ፣ ማለት ዝምላእ ፎርም የለን፣ ንስኹም ባዕልኹም ሓጺር መግለጺ ብዛዕባ ምምስራት መደብኩም ዘለዎ ደብዳበ ትጽሕፉ። እቲ ቤት-ጽሕፈት ፊናንስ ብድሕሪኡ ሓደ „ዝምላእ ፎርም ንምዝጋበ ቀረጽ“ ክሰዱልኩም'ዩ ከምኡ'ውን ሓደ ቁጽሪ ቀረጽ ክህቡኹም'ዩ። ብዘይካ ምዝጋበ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ፊናንስ፣ ንዝበዝሑ ነጻ ስራሓት ሞያ፣ ፍሉያት ክእለታትን ናይ ፊናንስ ኣድላይነታትን ወይ ከኣ ካልኦት ኩነታት ዘድልዩ እዮም። እዚኦም ኣድላይነታት ኣብዚ ክትፈልጡ

ሕቶታት ብዛዕባ ቅጥዕታት ምምሕዳር ናይ ርእሰ-ሓደር ሞያታት ትካል ኣለኹም’ዶ? ዝኾኑ ኣድለይቲ ሰነዳት ንክትረኽቡ ሓገዝ’ዶ ትደልዩ? ናብ ሓደ ኣማኻሪና ኣካል ኬድኹም ሕተቱ  - ንሕና’ውን ቀጺልና ክንሕግዘኩም ኢና!

መራኽቦ

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail