ኣገባብን ሓገዝ መዝገበ-ቃላት

ኣብ ርእሲ ወብሳይት ደገፍ ዝወፍዩ ክልተ መኑታት (Menu) ኣለው:: ኣብዚ መኑ „ሓገዝ“ ሓበሬታታት ብዛዕባ ምህናጽን ኣገባባትን ናይዚ መርበብ ኢንተርነት ክትረኽቡ ኢኹም።
እቲ መዝገበ-ቃላት ኣስማት ሞያውያን ብጀርመን ብቀሊል ቋንቋ ዝገልጽ'ዩ። መግለጺ ኣብ መዝገበ-ቃላት ዘለዎም ኣስማት ብብጫ ሕብሪ ተጻሒፎም ይረኣዩ። ንኣብነት መዝገበ-ቃላት

ስጉም ብስጉም ክሳብ ምቕዋም

ዑቕብ ሕቶ ምስገበርኩም ከም ስደተኛ ኢኹም ተቐቢልኩም ከምኡ'ውን ዝስዕብ ሽም ጽንሓት ኣለኩም፥ ሕግታት § 18a AufenthG; § 22 መስመር 1 AufenthG; § 23 ዓንቀጽ 1 AufenthG; § 23a AufenthG; § 24 AufenthG; § 25 ዓንቀጽ 3 AufenthG; § 25 ዓንቀጽ 4፣ መስመር 1 AufenthG; § 25 ዓን. 4፣ መስመር 2 AufenthG; § 25 ዓንቀጽ 4a AufenthG; § 25 ዓንቀጽ 4b AufenthG; § 25 ዓንቀጽ 5 AufenthG; § 25a ዓንቀጽ 1 AufenthG; § 25a ዓንቀጽ 2፣ መስመር 1 AufenthG; § 25 ዓንቀጽ 2፣ መስመር 2 AufenthG። ሽዑ ኣብ ጀርመን ዘይጽግዕተኛታ ክትኮኑ ትኽእሉ። ኣብዚ ድማ እንታይ ዓይነት ክእለታት ክህልወኩም ከምዘለዎ። ብድሕሪኡ ሕበሬታታት ክትቕበሉ ኢኹም፣ ካብ ሓሳብኩም ሓቂ ትካል ንክኸውን እንታይ ክትገብሩ ከምዘሎኩም። ሰለስተ ኣገደስቲ ሕቶታት ከጸሪ ኣለዎ፥

  • እንታይ እፍቐድ?
    ሓበሬታታት ብዛዕባ ስሩዓት ሞያታት ክትረኽቡ ኢኹም። ንስሩዓት ሞያታት ድማ ግድን ሞያዊ ክእለታት የድልየኩም ኣብ ሞያ ምእንቲ ዘይጽግዕተኛ ክትኮኑ። ኣብ ዘይስሩዓት ሞያታት እቲ ፍቓድ ይቀልል እዩ ክትፈልጡ ኢኹም ሓሳብ ቢዝነዝኩም ኣብ ጀርመን ኣብ መንጎ'ቶም ንግዳውያን ሞያታት ወይ ከኣ ኣብ መንጎ'ቶም ነጻ ሞያታት  ከምዝኾነ። ንክልቲኦም ከኣ ዝተፈላለዩ መልስታት ኣለው። ብዝተረፈ ከነፈልጠኩም ኢና ብዛዕባ ዘይሓቂርእሰ-ምምሕዳር፣ እዚ ኣብ ጀርመን ክልኩል እዩ።
  • እንታይ የድልየኒ?
    ክንሕብረኩም ኢና ኣየናይ ሽም ጽንሓት ኣብ ጀርመን ከምዘድልየኩም፣ ሓደ ትካል ምእንቲ ክትምስርቱ። ኣየኖት ፍቓዳትን ሰነዳትን ከምዘድልየኩም ውን ክትፈልጡ ኢኹም ከምኡ'ውን ኣበየናይ ቦታታት ን ምዝጋበ ርእሰ-ሓደርኩም ክትከዱ ከምዘለኩም። ከምኡ'ውን ንኡስ ዓውዲ ኣሎ „መደብ ቢዝነዝ“፣ ኣብ ኩሎም ስጉማት መደብ ትካልኩም ዝመርሓኩም እዩ።
  • ድሓር ከ እንታይ ይመጽእ?
    ኩሎም ኣድለይቲ ፍቓዳት ከምኡ'ውን ሓደ መደብ ቢዝነዝ እንተዘለኩም ንምስራሕ ሓሳብኩም ቢዝነዝ ብዙሕ ነገራት ጌና ኣገደስቲ እዮም። ኣብዚ ሓበሬታታት ብዛዕባ ኣገደስቲ ኢንሹራንሳት ክትረኽቡ ኢኹም ብዛዕባ ርክብ ምስ ሰራሕተኛታት ከምኡ'ውን ብዛዕባ መትከላት ሽመታ። ኣብቲ ምጽብጻብ እንታይ ኣገዳሲ ከምዝኾነ ከምኡ'ውን ኣየኖት ግዴታታት ሕድገት ቀረጽ ከምዘለው ክትፈልጡ ኢኹም።
እንታይ እፍቐድ?

መወከሲታት፥ ስሩዓትን/ዘይስሩዓትን ሞያታትትካላውያን ሞያታት/ነጻ ሞያታት፣ ተንቀሳቀሳቲ ሞያ፣ ናይ ሓሶት ወይ ዘወግዓዊ ርእሰ-ሓደርነት

እንታይ የድልየኒ?

ኣርእስትታት፥ ምዝገባ ትካል፣ ምዝገባ ዕዮ/ዋኒን መደብ-ስራሕ

ድሓር ከ እንታይ ይመጽእ?

መወከሲታት፥ ኢንሹራንሳት፣ ርክብ ምስ ሰራሕተኛታት፣ መምርሒታት ዕዳጋ፣ ቀረጽ ኣተሓሕዛ መዝገብናይ ውዕል ሕጊ

መራኽቦ

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail