طرح تجاری (پلان)

در این مورد هنوز مشغول ترتیب اطلاعات دقیق هستیم. اگر به اسرع وقت ضرورت به اطلاعاتی در زمینه طرح تجاری دارید؟ پس به آدرس ذیل مراجعه کنید:

http://www.existenzgruender.de/DE/Weg-in-die-Selbstaendigkeit/Vorbereitung/Businessplan-erstellen/inhalt.html

در اینجا شما یکسلسله معلومات های آنلاین طرح تجاری خواهید یافت که به موسسین کمک می کند تا با استفاده از مثالها و طرح هایی شما را قدم به قدم در ترتیب طرح تجاری کمک کند.

فرد مسئول

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail