شرایط مورد انتظار از پیشه وران سیار

در ماده 55 مقررات پیشه وری توضیح داده شده که چه فعالیتهای مستقلانه ای جزء پیشه وری سیار محسوب می شوند.

  • از جمله به به خصوص خرید و فروش اجناس و خدمات پیشه وری، مثلا ً اجرای ترمیم کاری.
  • از جمله فعالیتهای سرگرم کننده مثلا ً نمایش های مستقلانه و یا کارهایی ازین ساحه.

برای انجام پیشه وری سیار باید نزد اداره نظم و مقررات درخواست کارت پیشه وری سیاررا نمائید. البته ممکن است این کارت فقط برای مدت محدودی معتبر باشد. فعالیتهای پیشه وری دوره گردی ضرورت به داشتن این کارت ندارند و برخی فعالیتها هم وجود دارند که نمی توان بصورت سیار و دوره گردی انجام داد. در اینجا فهرستی از این موارد ذکر شده است.

در صورت وجود سئوال با ما تلفنی تماس گرفته یا یک ایمیل بفرستید.

فرد مسئول

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail