چه چیزهایی اجازه دارم؟

در آلمان اصلا ً هر کسی می تواند از نظر شغلی مستقل (شغل آزاد) باشد، حتی پناهندگانی که به رسمیت شناخته شده اند. در این صورت می گوییم شخص شغل آزاد دارد. در اینجا سه گونه استقلال شغلی داریم:

 • شما خود را در یکی از شغل های آزاد بکار شروع می کنید، آنگاه شغل آزاد دارید.
 • شما یک پیشه وری تاسیس می کنید، آنگاه یک پیشه ور هستید.
 • شما یک پیشه سیار تاسیس می کنید، آنگاه یک پیشه ور سیار هستید، در این مورد خاص تفاوتهایی نسبت به دیگر پیشه وران وجود دارد.

بدین خاطر باید ابتدا بدانید فعالیت شغلی که مد نظر دارید جزء کدام یک از این مقوله ها و گونه های کاری در آلمان است. و دیگر اینکه باید بدانید چه پیش شرط ها و صلاحیت هایی را باید احراز کنید- در ارتباط با توانمندیها و اسناد و دیگر امور رایج اداری تعیین شده. در آلمان از سه موضوع سخن به میان می آید: شرایط اولیه شغلی، اسناد و توانمندیها و بالاخره شرایط اولیه رسمی، در این رابطه ممکن است با اصطلاح شرایط یا انتظارات از سطح شغلی نیز برخورد کنید. ابتدا باید مقوله و گونه درست برای ایده تاسیس شرکت خود را پیدا کنید، زیرا شرط های اولیه و انتظارات برای سه مقوله شغل آزاد متفاوت است.

در اینجا لیستی از فعالیتهای شغلی مستقل در آلمان به عنوان پیشه ور، به عنوان فعالیت شغلی آزاد و یا به عنوان پیشه ور سیار (در سفر) و شرایط و انتظارات مربوط هر کدام را خواهید یافت.

تفاوت و سرحد شغل آزاد / شغل آزاد ظاهری

افراد مستقل و یا افراد شغل آزاد ...

 • کسانی هسند که از نظر مکانی، زمانی و همچنین ارتباطات تخصصی یا محتوایی مجبور به انجام کاری خاص نیستند.
 • به صورت مداوم فر مایش دهندگان متفاوتی با آنها سروکار دارند و کارفرمای ثابتی ندارند.
 • سازماندهی شرکت شان را خودشان به عهده دارند، یعنی مثلا ً خطرات شغلی و یا نحوه بودن در بازارفروش به عهده خودشان است.

اگر این قواعد و انتظارات و خواسته ها محقق نشده باشد، صحبت از استقلال ظاهری به میان می آید. اغلب اوقات هنگامی فرد به صورت ظاهری مستقل است که به صورت دائم فقط یک کارفرما دارد. استقلال ظاهری در آلمان ممنوع است و انجام آن مستوجب جریمه و مجازات است، هم فردی که در ظاهر مستقل است و هم کسی که به او سفارش کاری را داده جریمه می شوند.


پیشه وری چیست؟

در آلمان تقریبا ً هر فعالیت شرکتی که با آن عواید بدست می آورید، پیشه محسوب می شود. که در مقابل پیشه وری سیار از آن تحت عنوان پیشه وری ثابت هم نام برده می شود. یک استثناء افراد مستقلی هستند که یک فعالیت شغلی آزاد انجام می دهند و یا در بخش زراعتی و جنگلداری فعال هستند، اینها پیشه ور محسوب نمی شوند. در آلمان در پیشه وری آزادی وجود دارد، یعنی از نظر تئوری هر کسی می تواند پیشه ای را دنبال کند، اما در عمل این کار بدون محدودیت نیست، چون برخی پیشه ها پیش شرطهای خاصی دارند. اینکه چه پیشه هایی چه شرایطی را می طلبند در اینجا مطلع خواهید شد.


فعالیت شغلی آزاد چیست؟

از جمله فعالیتهای شغلی آزاد فعالیتهای مستقلانه ای است که فرد در زمینه های علمی، هنری ، نویسندگی، تربیتی و تدریسی انجام می دهد.

 • افراد دارای فعالیت شغلی آزاد اغلب یک کار خدماتی انجام می دهند. تفاوت با افراد مستقل در این است که اینها تجارت می کنند یا محصولی را تولید می کنند.
 • افراد دارای فعالیت شغلی آزاد معمولا ً دارای تحصیلات آکادمیک بوده یا آموزش های خاصی را دیده اند و آزمون خاصی را با موفقیت به عقب گذاشته اند.

در رابطه با پرداخت مالیات نیز تفاوتهایی وجود دارد: برای یک فعالیت مستقلانه کارِ آزاد کسی مالیات پیشه وری پرداخت نمی کند. شهادتنامه نیاز برای ارائه به اداره امور مالی (مستوفیت) در باره عوائد و اظهارنامه مالیاتی سالیانه نیز ساده تر از شهادتنامه و امور اداری است که یک پیشه ور باید ارائه کند، معمولا ً ارائه حساب مفاد و نقص کفایت می کند. این اداره دارایی بخش مربوطه است که تصمیم می گیرد و تعیین می کند چه کسی. در اینجا. می توانید ببینید چه فعالیتهایی شغل آزاد محسوب می شود و چه شرایطی مورد نیاز است.


یک پیشه ور سیار کیست؟

افراد مستقل با فعالیت خرید و فروش با شرایط ذیل پیشه ور سیار محسوب می شوند:

 • این پیشه وران سیار هستند که به راه می افتند تا مشتریان خود را پیدا کنند و متعاقبا ً اجناس را عرضه کنند و نه برعکس.
 • فعالیت این افراد در خارج از یک فضای ثابت مثل ساختمان و اتاق و مغازه صورت می گیرد و یا شخص سیار اصلا ً فضای ثابتی برای کسب و کار در اختیار ندارد. منظور از فضای ثابت کسب و کار در ماده 4 بند 3 مقررات پیشه وری تشریح شده است.

یک پیشه ور سیار دارای شرایطی است که فعالیت خاصی را شخصا ً انجام دهد، حتی اگر هنوز صلاحیت های لازم را بدست نیاورده باشد. البته فرد باید شرایط پیشه وری سیار را رعایت کند. اینکه این شرایط کدامه شرایط وجود دارد ، در اینجا خواهید یافت.

استقلال کاری کامل و فرعی

در کسب و کارها و شرکتهای کوچک باید مشخص شود که آیا موضوع شغل آزاد به عنوان کار اصلی مد نظر است یا این یک درآمد فرعی است، چون این امر در نحوه و مقدار پرداخت بیمه مریضی موثر است. در شغل آزاد به عنوان کار اصلی نکات ذیل را باید در نظر داشت:

 • مقدار عواید و زمانی که فرد برای انجام فعالیت صرف می کند بیشتر از دیگر فعالیت هاست.
 • شخص مستقل به مقررات و دستورالعمل های دیگر افراد وابسته نیست.

فرد مسئول

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail