لینک به دیگر پلاتفورم های اینترنتی

Anerkennung in Deutschland

طرح تجاری (پلان)

در این مورد هنوز مشغول ترتیب اطلاعات دقیق هستیم. اگر به اسرع وقت ضرورت به اطلاعاتی در زمینه طرح تجاری دارید؟ پس به آدرس ذیل مراجعه کنید:

http://www.existenzgruender.de/DE/Weg-in-die-Selbstaendigkeit/Vorbereitung/Businessplan-erstellen/inhalt.html

در اینجا شما یکسلسله معلومات های آنلاین طرح تجاری خواهید یافت که به موسسین کمک می کند تا با استفاده از مثالها و طرح هایی شما را قدم به قدم در ترتیب طرح تجاری کمک کند.

فرد مسئول

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail