*اطلاعات دقیق

 

اما ابتدا این شما هستید که باید به ما کمک کنید تا بتوانیم اطلاعات درست را در اختیارتان بگذاریم، چون شهادتنامه ها و تصادیق، مراحل اداری و جوازهای مورد نیاز قبل از تاسیس شرکتها می توانند اختلاف زیادی با یکدیگر داشته باشند. اینها به این موضوع بستگی دارند که شما از کدام کشوری هستید و چه جوازی برای اقامت داشته و عنوان اقامت شما چیست. از اینرو انتخاب کنید که به کدام یک از گروپ های ذیل تعلق دارید و مایلید که این اطلاعات را به چه زبانی دریافت دارید.
* هر جا در متن به قوانین اشاره شده منظور از الف و ب همان حروف a و b هستند. علامت مواد قانونی در متن آلمانی با § نشان داده می شود.


آیا شما علاقمند هستید در آلمان مستقل بوده و کار آزاد داشته باشید؟ پس اینجا دقیقا ً همانجایی است که در تلاش آن هستید. این پلتفورم اینترنتی به خارجیان در حال تحصیل و فارغ التحصیلان اکادمیک در آلمان، نیروهای متخصص خارجی و همچنین پناهندگان کمک می کند تا پیشه خود را تاسیس کنند. بدین منظور اطلاعاتی جمع آوری کرده ایم تا قدم به قدم در راه تاسیس شرکت شما را همراهی کنیم. در صورتی که سوالی دارید یا متوجه موضوعی نمی شوید به صورت تیلفونی یا از طریق ایمیل به شما کمک خواهیم کرد.

 


از کشورهای عضو اتحادیه اروپا

محصلین خارجی/ مشغولین نوشتن تیسس دکتورا که از از کشورهای اتحادیه اروپا باشند

شما جهت تحصیل و یا کسب دگری دکترا در یکی از پوهنتون ها (دانشگاهها) و یا مدارس عالی به آلمان آمده اید و اهالی یکی از کشورهای اتحادیه و یا جامعه اقتصادی اروپا هستید.

فارغ التحصیلان خارجی اهالی کشورهای اتحادیه اروپا

شما اهالی اتحادیه اروپا و یا یکی از کشورهای جامعه اقتصادی اروپا هستید و از یکی از دانشگاهها و یا مدارس عالی آلمان فارغ التحصیل شده اید.

نیروهای متخصص از کشورهای اتحادیه اروپا که در خارج زندگی می کنند

شما در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا جامعه اقتصادی اروپا زندگی می کنید و اهالی این کشور هستید. در آنجا تحصیلات دانشگاهی و یا تخصص شغلی خود را با موفقیت به پایان رسانده اید

...اطلاعات را نشان دهید به

از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا

محصلین خارجی/ کسانیکه بالا تیسس دکترای خود کار می کند خارج از اتحادیه اروپا است

شما جهت تحصیل و یا کسب درجه دکترا از یک پوهنتون (دانشگاه) یا مدرسه عالی به آلمان آمده اید و اهالی کشوری هستید که جزء اتحادیه اروپا یا جامعه اقتصادی اروپا نیست.

فارغ التحصیلان خارجی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا

شما ساکن کشوری هستید که عضو اتحادیه اروپا و یا کشورهای حیطه اقتصادی نیست و تحصیلات خود را در یکی از دانشگاهها و یا مدارس عالی با موفقیت به پایان رسانده اید.

نیروهای متخصص ساکن در خارج اهل کشوری خارج از اتحادیه اروپا

شما در کشوری خارج از اتحادیه اروپا یا خارج از حیطه اقتصادی اروپا زندگی می کنید، شهروند آن کشور هستید و در آنجا دارای یک تخصص شغلی بوده و یا تحصیلات دانشگاهی خود را با موفقیت به پایان رسانده اید.

...اطلاعات را نشان دهید به

پناهجویان

پناهجویان به رسمیت شناخته شده با یکی از عناوین اقامتی (انواع ویزا) زیر

شما به عنوان پناهنده در آلمان به رسمیت شناخته شده اید و یک مجوز اقامت های زیر را دارا می باشید:
ماده 22بند2 قانون اقامت
ماده 22بند3 قانون اقامت
ماده 23بند2 قانون اقامت
ماده 25بند1 قانون اقامت
ماده 25بند2 قانون اقامت
ماده 26بند3 قانون اقامت
ماده 26بند4 قانون اقامت

...اطلاعات را نشان دهید به

پناهجویان به رسمیت شناخته شده با یکی از عناوین اقامتی (انواع ویزا) زیر

شما به عنوان پناهنده در آلمان به رسمیت شناخته شده اید و یک جواز اقامت های ذیل را دارا می باشید:
ماده 18 الف قانون اقامت، ماده 22بند 1قانون اقامت، ماده 23بند 1قانون اقامت، ماده 23 الف قانون اقامت، ماده 24 قانون اقامت، ماده 25بند3 قانون اقامت، ماده 25بند4 تبصره 1 قانون اقامت، ماده 25 بند 4 تبصره 2 قانون اقامت، ماده 25بند 4 الف قانون اقامت، ماده 25بند 4 ب قانون اقامت، ماده 25بند 5 قانون اقامت، ماده 25 الف بند 1 قانون اقامت، ماده 25 الف بند 2 تبصره 1 قانون اقامت و یا ماده 25 بند 2 تبصره 2 قانون اقامت.

...اطلاعات را نشان دهید به

پناهجویان با پرونده ی در حال بررسی یا دارای مهلت موقت اقامت

دوسیه شما برای دریافت پناهندگی در حال بررسی است و طبق ماده 55 قانون رسیدگی به پرونده متقاضیان پناهندگی دارای اقامت هستید یا با تقاضای پناهندگی شما مخالفت شده و طبق ماده 60 الف قانون اقامت دارای ضرورتموقت اقامت بوده ولی اجازه تاسیس یک شرکت و انجام کار آزاد و مستقلانه ندارید، فقط تحت شرایط خاصی مجاز به فعالیت شغلی وابسته (غیر مستقل) هستید.

Beratungsfachkräfte finden
außerdem Informationen unter
www.netzwerk-iq.de