Wypłata wynagrodzeń dla Twoich pracowników w przypadku zarządzonej kwarantanny

Jeżeli kwarantanna jest oficjalnie zarządzona przez Urząd ds. Zdrowia, z reguły płacisz (jako pracodawca) wynagrodzenie z reguły przez okres maksymalnie sześciu tygodni. Jednakże możesz później uzyskać rekompensatę od stosownych instytucji (Ustawa o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) § 56, ust. 5).


Subwencja z tytułu skróconego czasu pracy

Możesz dla swoich pracowników złożyć wniosek o subwencję z tytułu skróconego czasu pracy na okres do 12 miesięcy. Subwencja z tytułu skróconego czasu pracy wynosi 67% (co najmniej jedno dziecko w gospodarstwie domowym) względnie 60% wynagrodzenia netto.

Pracownicy podczas pobierania subwencji z tytułu skróconego czasu pracy w branżach i zawodach istotnych dla działania państwa mogą podejmować pracę w niepełnym wymiarze godzin lub pracę sezonową bez obniżania subwencji z tytułu skróconego czasu pracy. Jednakże subwencja z tytułu skróconego czasu pracy i wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin / pracę sezonową nie może przekraczać dotychczasowego wynagrodzenia netto.

Dalsze informacje w jedenastu językach

Uwaga: Proszę natychmiast usunąć! Jeżeli spod adresu: kurzarbeitergeld@arbeitsagentur-service.de wysłano Ci wezwanie do złożenia wniosku o subwencję z tytułu skróconego czasu pracy, oznacza to próbę oszustwa. Natychmiast usunąć!


Home office

Ustawowe prawo nie przysługuje. Jako pracobiorca możesz to jednak omówić i uzgodnić ze swoimi pracownikami. Option pracy w trybie home office może ponadto wynikać z porozumienia zakładowego lub zbiorowej umowy pracy.

Bliższe informacje zobacz tu.


Ochrona pracownika

Zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy musisz ocenić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia swoich pracowników i na tej podstawie określić stosowne działania. W ramach sporządzania planu pracy na czas pandemii masz obowiązek, jeżeli zachodzi taka potrzeba, zrealizować kolejne działania, konkretne wskazówki są dostępne na stronie Instytutu Roberta Kocha.


Opieka nad dziećmi: Wypłata wynagrodzenia w okresie choroby / odbieranie nadgodzin

Twoi pracownicy mogą w celu opieki nad dziećmi pozostać przez krótki czas w domu bez zmniejszenia wynagrodzenia. Jednakże tylko wtedy, gdy dziećmi nie mogą zaopiekować się inne osoby (np. mąż lub żona, sąsiedzi) i ogranicza się to z reguły do dwóch, trzech dni. Alternatywnie można sprawować opiekę nad dziećmi w ramach kompensacji czasu pracy (np. wykorzystanie nadgodzin) lub urlopu.

Dalsze informacje


Dodatek rodzinny: Losowy dodatek rodzinny

Otrzymujesz subwencję z tytułu skróconego czasu pracy, prowadzisz własną działalność gospodarczą i nie masz obecnie żadnych przychodów lub są one nieznaczne, masz mniejsze wynagrodzenie z powodu braku nadgodzin lub pobierasz zasiłek dla bezrobotnych wzgl. zasiłek chorobowy, wówczas możesz otrzymać wsparcie finansowe w ramach losowego dodatku rodzinnego („Notfall-KiZ”). Dodatek rodzinny wynosi maksymalnie 185 euro miesięcznie. Zanim złożysz wniosek online, sprawdź, korzystając z aplikacji interaktywnej KiZ-Lotse, czy spełniasz warunki. Możesz wysłać wniosek do swojej kasy rodzinnej wraz z niezbędnymi dokumentami również w formie papierowej wraz z niezbędnymi załącznikami.


Płatności specjalne: bez opodatkowania

Możesz teraz dokonać nieopodatkowanych płatności specjalnych na rzecz swoich pracowników (np. zapomogi i zasiłki) do kwoty maks. 1500 euro lub przyznać im świadczenia rzeczowe, jeżeli te płatności specjalne są dokonywane w okresie 01.03. – 31.12.2020 r. dodatkowo do wynagrodzenia za pracę. Ma to stanowić dla pracowników, którzy wykonują szczególną i nieodzowną pracę, gratyfikację finansową (dotyczy to np. branży pielęgniarskiej, branży żywieniowej).

Konsultanci

A list of contact persons can be found on the respective pages of your Bundesland.