ድሓር ከ እንታይ ይመጽእ?

ኣብዚ ድሕሪ ሓጺር እዋን ብዛዕባ ኩሎም ኣድለይቲ ፍቓዳትን መደብ ስራሕን ዝቅጽል ሓበሬታት ክትረኽቡ ኢኹም:: ድሕሪኡ ንምትግባር መደብራሕኹም ሓደ ሓደ ጥንቃቀ  ከም ዘድልየኹም ምስትውዓል የድሊ::

ኣብዚ መቀጸልታ  ሓበሬታታት ብዛዕባ ኣድለይቲ ውሕስነት/ኢንሹራንስ: ኣተሓሕዛ ሰራሕተኛታትን መትከላት ሸመታን ከነቅርበልኹም ኢና::  ኣብ መዛግብቲ ሕሳብ እንታይ ጥንቃቀ ከም ዘድልየኹምን እንታይ ዓይነት ግቡእ ናይ ቀረጽ ክፍሊትን ከም ዘሎ ትፈልጡ::

መራኽቦ