መደብ ስራሕ (Businessplan)

ቅኑዕን ንጹርን ሓበሬታታት ንከነዳልወልኹም ጌና ንጽዕር ኣሎና።

ሓበሬታታት ብዛዕባ መደብ ቢዝነዝ ብኡንብኡ የድልየኩም'ዶ? ኣብዚ ኣብ ትሕቲ  ዘሎ ዌብ ሳይት ተመልከቱ http://www.existenzgruender.de/DE/Weg-in-die-Selbstaendigkeit/Vorbereitung/Businessplan-erstellen/inhalt.html

ኣብኡ "BMWi-Businessplan" ዝብሃል ሓጋዚ ኦንላይን-ፕሮግራም ክትረኽቡ ኢኹም፣ ንመስረቲ ትካል ስጉምቲ ብስጉምቲ ብኣብነታት ዝተመርኮሰ መደብ ስራሕ ዝመርሕ ከነቅርበልኹም ኢና።

መራኽቦ