እንታይ እፍቐድ?

ኣብ ጀርመን ብመሰረቱ ኩሉ ሰብ ብነብሱ ክሓድር መሰል ኣለዎ: ዋላ ቅቡላት ስደተኛታት። ብሰለስተ ስሩዕ ዝርዝር ናይ ርእሰ-ምምሕዳር ተፈልዮም ድማ ይግለጹ፡

  • ኣብ ሓደ ነጻ ሞያታት ርእስኹም ተመሓድሩ፡ ሽዑ ነጻ ሞያተኛ ("Freiberufler") ትኾኑ
  • ሓደ ትካል ተቊሙ፡ ሽዑ ነቲ ትካል ተመሓድሩ
  • ወይ ተንቀሳቃሲ ሞያ ተቊሙ፡ ሽዑ ኣካየድቲ ትካል ትኾኑ - ኣብዚ ምያዚ ግን ሓደ ሓደ ፍልይ ዝበለ ነገር ኣሎ: ምስ ካልኦት ኣካየድቲ ትካል ክነጻጸር እንከሎ።

ስለዚ እቲ ዝደለኹሞ ነፍሲ-ምሓደራ ሞያ: ካብቶም ሰለስተ ዓይነት ምሕደራታት ሞያ ኣብ ጀርመን፡ ምስ መን ከም ዝስራዕ ከተረጋገጹ ኣለኩም። ብዝተረፈ ከኣ ኣገደስቲ ጠለባትን ኣድላይነታትን: ሞያዊ ብቅዓትን: ወግዓዊ ተግባራትን ክማልኡ ኣለዎም። ኣብ ጀርመን ብዛዕባ ሞያውያን: ክእለታውን ወግዓውን ኣድላይነትታት: እንተላይ ብዛዕባ "ጠለባት ኣብ መርገጽ ሞያ"(Anforderungen an den Berufsstand) ከምዝዝረብ ክትሰምዑ ኢኹም። ስለዚ ኣድላይነትን ጠለባትን ናይነቶም ሰለስተ ዓይነታት ነፍሲ-ምምሕዳር ዝተፈላለዩ ክኾኑ ስለዝኽእሉ: እቲ ንዓኹም  ቅኑዕን ኣፍራይን ዓይነት ስራሕ/ሞያ ኣየናይ ከም ዝኮነ ከተረጋገጹ ኣለኩም።


ሓደ ትካል (Gewerbe) እንታይ እዩ?

ትካል ኣብ ጀርመን ማለት ዝኾነ ገንዘብ ከተእቱ እትኽእል ሞያዊ ተግባር ክኸውን ይኽእል። እዚ ውን ጭቡጥ ትካልነት እዩ ዝብሃል፣ ከም ትካልነት መገሻ ዘይኮነ። ነጻ ሞያዊ ስራሕ ብርእሰ-ሓደር ዝሰርሑ ሰባት ወይ ኣብ ሕርሻን ስነ-ኣግራብን ዝሰርሑ ሰባት ፍሉያት እዮም - ብትካልነት ኣይሰርሑን እዮም። ኣብ ጀርመን ናጽነት ትካል ኣሎ። እዚ ማለት፣ ብክልሰ-ሓሳብ ኩሉ ሰብ ዝኾነ ትካል ክገብር ይኽእል'ዩ። ብተግባር ግን እዚ ናጽነት ትካል ደረት ኣለዎ፣ ምኽንያቱ ንሓደ ሓደ ትካላት ፍሉያት ኣድላይነታት ክህሉ ኣለዎ። ነየኖት ትካላት እንታዎት ኣድላይነታት ኣድለይቲ ከምዝኾኑ ኣብዚ ኢኹም ትፈልጡ።


ነጻ ሞያዊ ስራሕ እንታይ እዩ?

ነጻ ሞያውያን ስራሓት፣ ዘይጽግዕተኛታት ዝግበሩ፣ ስነ-ፍልጠታውያን፣ ስነ-ጥበባውያን፣ ደራሳውያን፣ ዝምህሩ ወይ ኣተዓባብያ ዝግበሩ ስራሓት እዮም።

  • ነጻ ሞያተብኛታት ዝበዝሕ ግዜ ጥራይ ኣገልግሎታት ይገብሩ'ዮም። ካብ ንግዲ ዝገብሩ ወይ ፍርያት ዝገብሩ ነብሶም ዝምሓድሩ ፍሉያት እዮም።
  • ነጻ ሞያተኛታት ኣብ ኩሉ ሕጊ ሓደ ዩኒቨርሲቲ መዓርግ ወይ ሓደ ፍሉይ ሞያ ወይ ሓደ ዕዉት ፍጻመ መርመራ የድልዮም።

ዋላ ኣብ ናይ ቀረጽ ግዴታታት ፍሉይ ነገር ኣሎ፥ ንሓደ ነጻ ሞያዊ ዘይጽግዕተኛ ስራሕ ቀረጽ ትካል ክኽፈል ናይ ግድን ኣየድልን እዩ። ዋላ'ቶም መረጋገጺታት ነቲ ቤት-ጽሕፈት ገንዘብ ("Finanzamt") ናይ ዓመታዊ ጸብጻብ ቀረጽ ካብ ንትካል ዝምሓድሩ ይቀልል እዩ - ሓደ እቶትን ክስራንን ዘለዎ ጸብጻብ ኖርማል ይኣክል እዩ። ብዛዕባ ፍቓድ ነጻ ሞያዊ ስራሕ እቲ ቤት-ጽሕፈት ገንዘብ እዩ ዝውስን። ኣየኖት ሞያውያን ስራሓት ነጻ ሞያታት ከምዝኾኑ ከምኡ'ውን ኣየኖት ኣድላይነታት ኣድለይቲ ከምዝኾኑ ኣብዚ ኢኹም ትፈልጡ።


ትካል መገሻ እንታይ እዩ?

ነፍሰ-ሓደር፣ ንግዳዊ ስራሓት ጥራይ ብዝስዕቡ ኩነታት ናብ ትካልነት መገሻ ይቑጸሩ እዮም፥

  • ኣመሓደርቲ ትካልነት መገሻ ንዓማዊሎም ይደልዩ ሽዑ ኣገልግሎታቶም ወይ ፍርያታቶም የውፍዩ እዮም፣ ብኣንጻር ወገን ዘይኮነ።
  • ስራሕ ናይ ርእሰ-ሓደር ኣብ ወጻኢ ሓደ ንግዳዊ ስፍራ/ጨንፈር ክፍጸም እዩ፣ እዚ ንኣብነት ክፍልታት ቢዝነዝ እዮም፣ ወይ ከኣ እቲ ኣመሓዳሪ ትካልነት መገሻ ንግዳዊ ጨንፈር የብሉን። እቲ ትካላዊ ጨንፈር ኣብ ሕጊ § 4 ዓንቀጽ 3 ናይ ስርዓተ ትካልነት ተገሊጹ እዩ።

ብተወሳኺ ሓደ ትካል መገሻ ብርእሰ-ሓደር ዝግበር ፍሉይ ስራሕ የወፊ እዩ፣ ዋላ ኣድላይ ክእለታት እንተዘየለው - ወይ ድሓር እንተተቐሪቦም። ግና እቲ ኣድላይነታት ናይቲ ትካልነት መገሻ ከኻታተል ኣለዎ። ኣየኖት ከምዝኾኑ ኣብዚ ኢኹም ትፈልጡ ።

ርእሰ-ሓደር ኣብ ምልእ ወይ ንኡስ ትካልነት

ኣብ ንዓሽቱ ትካል-ረዲኤታት፣ ናይ ርእሰ-ሓደር ኣብ ቀንዲ ትካልነት ወይ ናይ ንኡስ ትካልነት ከምዝኾነ ክፍለጥ ኣለዎ፣ ሳዕቤናት ኣብ ኣበርክቶታት ኢንሹራንስ ሕማም ክህሉ ስለዝከኣል። ኣብ ርእሰ-ሓደር ኣብ ምሉእ ትካልነት ዝስዕብ ብቑዕ እዩ፥

  • መጠን እቶትን ግዜኣዊ ጸዓትን ካብቶም ካልኦት ስራሓት ይበዝሑ እዮም፣
  • እቲ ርእሰ-ሓዳር ዝኾነ ሰብ ኣብ ኣገባባት ካልኦት ሰባት ኣይተኣሰረን።

መራኽቦ

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail